ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ห้องสมุด การใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถเลือกหัวข้อและสถานที่เข้าร่วมอบรม ดังนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  : :
  This is a required question