สมัครเรียนออนไลน์ ม.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโคราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กำหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมื่อสมัครเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดห้องเรียนให้กับนักเรียน และจะมีการปรับห้องให้เหมาะสมตามศักยภาพในภาคเรียนที่ 1/2563 ต่อไป ขอให้ผู้สมัครได้เตรียมหลักฐานไว้เพื่อนำมายื่นในวันรายงานตัวและมอบตัว วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563 ดังนี้
1) สำเนา ปพ.1 ระบุว่าจบการศึกษา (มีเอกสารจริงเพื่อตรวจสอบ)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา กรณีบิดา/มารดา ไม่ได้มามอบตัวให้เตรียมของผู้ปกครองเพิ่มอีก 1 ฉบับ)
3) สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน,บิดา,มารดา กรณีบิดา/มารดา ไม่ได้มามอบตัวให้เตรียมของผู้ปกครองเพิ่มอีก 1 ฉบับ)
4) สำเนาสูติบัตรนักเรียน
5) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (สำหรับติดใบสมัคร)
วันที่สมัคร *
MM
/
DD
/
YYYY
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
เพศ *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
เกิดวันที่ *
เดือนเกิด *
ปี พ.ศ. ที่เกิด (4 หลัก) *
ศาสนา *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
บ้านเลขที่ (ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์) *
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์
คำนำหน้า + ชื่อบิดา *
นามสกุล *
อาชีพ *
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์บิดา *
คำนำหน้า + ชื่อมารดา *
นามสกุล *
อาชีพ *
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์มารดา *
ผู้ปกครองคือ *
ถ้าผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา-มารดา เป็นบุคคลอื่นโปรดระบุความสัมพันธ์
กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา-มารดา
คำนำหน้า + ชื่อผู้ปกครอง
กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา-มารดา
นามสกุล
กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา-มารดา
อาชีพ
กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา-มารดา
สถานที่ทำงาน
กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา-มารดา
โทรศัพท์ผู้ปกครอง
กรณีผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา-มารดา
นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประถมศีกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
เกรดเฉลี่ย *
มีความประสงค์จะสมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแผนการเรียนดังนี้ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สีดาวิทยา. Report Abuse