ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๔)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
*****************
1. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ดังนี้
1.1 คุณสมบัติ(บุคคลทั่วไป)ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้
1.1.1 เป็นครูสอนในโรงเรียน
1.1.2 มีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
1.1.3 มีสัญญาจ้างกับสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในปัจจุบัน
1.2 คุณสมบัติ(ครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ (บรรพชิต) ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้
1.2.1 เป็นครูสอนในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
1.2.2 มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
2. กำหนดการสมัคร
บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560 ทุกวันไม่เว้นวันพระและวันหยุดนักขัตตฤกษ์
3. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วันที่ 1 กรกฏาคม 2560
4. รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม โซนซี ชั้น 2 ห้อง C218 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน 35,000 บาท
5. ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้กรอกใบสมัครออนไลน์(ผู้สมัครทุกคนต้องกรอกข้อมูลออนไลน์)
กรอกข้อมูล : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVudv-UK972Wi018gHgPL3mCh5wJwSUxw4Ow7m5lR1T1oClA/viewform?usp=sf_link#start=invite
2. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือมารับใบสมัครที่สำนักงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ดาวน์โหลด
PDF : https://drive.google.com/file/d/0B7MDF06Y3asGTC1oWnM3SUFWOEU/view?usp=sharing
Word : https://drive.google.com/open?id=0B7MDF06Y3asGNnBLdUdmY1Y1NlE
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง(ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เปิดรับสมัครทุกวันยกเว้นวันพระและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามเวลาราชการ)ที่ คณะครุศาตร์ ชั้น M ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 หรือ
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการประกอบการสมัครทางไปรษณีย์(ได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560) ส่ง...นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
(ทั้งนี้ทางหลักสูตร เปิดรับผู้เข้าศึกษา เพียงจำนวน 180 รูป/คนเท่านั้น)
6. ติดต่อสอบถาม
พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. โทร.087-330-4711
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ โทร.083-307-1215
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา โทร.094-350-6464
ดร.บุญมี พรรษา โทร.084-931-8701
ลิงค์กลุ่มไลน์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๔)
http://line.me/R/ti/g/ycyOknq2Up
7. เปิดเรียน ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศ วันที่ 15 กรกฏาคม 2560
เปิด เรียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2560
8. เวลาเรียน
เรียน เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย 79 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน กม.55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ไลน์กลุ่ม เรียนป.บัณฑิต
ชื่อ–ฉายา/สกุล(ภาษาไทย) *
(ตัวอย่าง : นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา)
Your answer
ชื่อ–ฉายา/สกุล(ภาษาอังกฤษ) *
(ตัวอย่าง : Mr.Kittisak Na sonkgkhla)
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน........... *
(ตัวอย่าง : 3-1001-01119-11-1)
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ...........ปี *
Your answer
สัญชาติ........ *
Your answer
ศาสนา........... *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ *
(ตัวอย่าง : 91/5 หมู่ 3 ซอยชัยพฤกษ์ 13 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170)
Your answer
โรงเรียนที่ทำการสอน *
(ตัวอย่าง : โรงเรียกุศลศึกษา แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170)
Your answer
สังกัดหน่วยงาน *
ประสบการณ์ทำงาน *
(ตัวอย่าง : โรงเรียนกุศลศึกษา แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 1 ปี)
Your answer
ประสบการณ์การสอน *
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร *
(ตัวอย่าง : ปริญญาตรี พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2558)
Your answer
ทราบข่าวการรับสมัครจาก...... *
หนังสืออนุญาตการสอน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
(ตัวอย่าง : 094-350-6464)
Your answer
อีเมล์ *
(ตัวอย่าง : ksk_one@hotmail.com)
Your answer
ไลน์ไอดี *
(ตัวอย่าง : kittisakmcu)
Your answer
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา กรุณาจัดเรียงเอกสารตามหมายเลขพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ *
หมายเหตุ : ๑. สำหรับพระภิกษุ ให้ใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือหนังสือส่งตัวให้มาศึกษาต่อแทนหลักฐานข้อ ๙ ๒. ผู้ที่สอบบรรจุได้แล้ว ให้ใช้คำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้เป็นครูผู้ช่วยจากหน่วยงานต้นสังกัดแทนหลักฐานข้อ ๗,๘, และ ๙ ๓. กรณีรับผู้สมัครเป็นนิสิตแล้วมีการตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารหลักฐานของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม จะดำเนินการตามกฎหมายและให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms