EnergyInBalance
Dina svar behandlas konfidentiellt och kommer inte spridas till någon tredje part utan enbart användas för förbättring av Checkwatts tjänster.
1. Hur ser din boendeform ut?
2. Hur ofta använder du EnergyInBalance?
3. Vilken tjänst/tjänster från EnergyInBalance använder du mest?
Följande frågor behandlar intresse för kommande tjänster i EnergyInBalance på en skala 1 till 5. Alternativ 1 innebär att tjänsten är ointressant och 5 att tjänsten är av mycket högt intresse.
4. Med hjälp av en Smartplug kan elförbrukningen för utvald elektrisk apparatur med stickkontakt mätas och visualiseras i EnergyInBalance. Den elektriska apparaten kan även slås på och av med hjälp av en mobil-app. Därav kan du få en bättre inblick i vilken apparatur som konsumerar mest elektricitet under vilka tider på dygnet och den egenproducerade solelen kan utnyttjas maximalt. Hur ser ditt intresse ut för att med hjälp av Smartplugs visualisera elkonsumtion och styra on/off (t.ex. lampor) för utvalda elektriska apparater?
5. Information uppmätt av din elnätsleverantör om mängd köpt eller såld el kan inkluderas i visualiseringen på EnergyInBalance. Det är timdata och tillgängligt först en eller två dagar i efterhand. Är det här information du skulle ha nytta av?
6. Genom att montera en optisk sensor på din nätägares mätare så kan mängd köpt och såld el loggas minut för minut i realtid. Visualisering på webbsida/app tillsammans med bruttoproduktionen av solel ger förutsättningar att bättre utnyttja solel lokalt. Åtgärden är billig och kräver ingen elektriker vid installation. Hur ser ditt intresse ut för att logga köpt respektive såld el i realtid?
7. Genom att installera en extra elmätare i din fastighet kan mängd köpt och såld el loggas minut för minut och dessutom information om hur last skiljer sig mellan faserna. Ger ännu bättre inblick i hur byggnadens elschema kan förändras för att minska huvudsäkringens storlek och hur användning av elektriska apparater kan optimeras med avseende på tillgänglig solel. Skulle du vara intresserad av en extra elmätare med loggning per minut, i realtid och per fas, utav effekt, energi och elkvalitetsparametrar?
8. Analys av historisk elkonsumtion tillsammans med väderprognos (om fastigheten värms med el) ger möjlighet att skapa prognos om kommande dagars elkonsumtion, timvis. Då går det t.ex. att planera för bättre egenanvändning av solel eller minskade effekttoppar i elförbrukningen. Hur intresserad är du av att få prognos om din framtida elkonsumtion?
9. Elproduktion från dina solceller kan förutspås med hjälp av väderprognos och visualiseras på EnergyInBalance, timvis för kommande vecka. Hur intresserad är du av att få prognos på elproduktionen?
10. Genom loggning och visualisering av värmepumpens driftparametrar kan dessa optimeras. I vissa fall kan värmepumpen också styras utifrån tillgänglig mängd solel och aktuellt elpris. Hur pass intresserad är du av en sådan produkt, anpassad efter din värmepumpsmodell?
11. Med information från ett formulär kring det som rör energiprestandan i din bostad så kan EnergyInBalance estimera de mest kostnadseffektiva åtgärderna för energieffektiviseringar. Även rekommendationer på företag som utför dessa samt kostnader kommer delges. Hur intressant skulle den tjänsten vara för dig?
12. I flerbostadshus med solceller och separata elabonnemang används solel främst till fastighetsel. Att samla hela fastigheten till ett abonnemang samt införa individuell mätning och debitering, IMD, (mätning av elkonsumtionen i respektive lägenhet) gör att solel även kan användas till hushållsel och ger incitament för boende att spara el. Med den inkluderade visualiseringstjänsten av elkonsumtionen får de boende också ökad medvetenhet om sin elförbrukning. Hur ser elabonnemanget ut i din fastighet?
13. Hur ser ditt intresse ut för införande av individuell mätning och debitering i byggnaden du bor i?
Tack för ditt svar!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms