แบบสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน อบต.ราษฎร์เจริญ
หน่วยงานได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นมา เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อความตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้
เพศ *
อายุ *
สถานภาพการทํางานในปัจจุบัน *
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามที่ประกาศหรือแจ้งไว้
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ *
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
การให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ำเสียงที่สุภาพ
ความรู้และความสามารถในการให้บริการ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทนไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
สิ่งอํานวยความสะดวก *
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
ความเพียงพอของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารคําขอ ปากกา เป็นต้น
การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความ คิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา เป็นต้น
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ *
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ
ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
ผลการให้บริการในภาพรวม
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy