ПРАШАЛНИК ЗА ОЦЕНА НА НИВОТО НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНИТЕ ДОЛЖНОСТИ И ПОЈАВА НА КОРУПТИВНИ АКТИВНОСТИ ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Оваа анкета дава можност да го изразите своето мислење дали и колку Царинската управа успешно и ефикасно ги спроведува активностите за спречување на појавата на злоупотреба на службена положба и на корупцијата во Царинската управа. Ве замолуваме да бидете учесници при спроведувањето на поставената анкета со цел заеднички да ги детектираме можните насоки во кои ќе постигнеме намалување на корупцијата и судирот на интереси и подобрување на еднаквите можности на сите учесници во царинското работење.

Ве молиме внимателно да го прочитате секое прашање и да одговорите целосно и искрено. Дадени се прашања преку кои можете да ги изразите вашите ставови и мислење. За секое прашање Ве молиме заокружете го одговорот кој најблиску го претставува Вашето гледиште односно за тоа во која мерка се СОГЛАСУВАТЕ со наведените прашања.

Однапред благодариме за дадените одговори и Вашето учество.
Царинска управа на Република Македонија

  АНКЕТАТА Е АНОНИМНА.

  I ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТАНИКОТ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II ПРАШАЛНИК

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question