แบบสำรวจ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ

สืบเนื่องจากการที่เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ตรวจการ ที่มีอำนาจในการจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ในขณะขับรถว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เฉพาะแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีนหรือไม่ อันเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด ซึ่งเป็นสาเหตุที่มีผลกระทบก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น แต่การดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถนำไปบังคับใช้กับผู้เสพยาเสพติดชนิดอื่นในขณะขับรถนอกเหนือจากแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีนได้ เพราะไม่มีกฎหมายที่ให้อำนาจในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๕๒ ส่งผลให้มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดในขณะขับรถขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น หากมีการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๘) ออกตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๒ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ (เพิ่มเติม) จะส่งผลให้การดำเนินการตรวจสอบผู้เสพยาเสพติดให้โทษในขณะขับรถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง ประกอบกับได้มี ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
จึงได้ทำการสอบถามความเห็นนี้ขึ้น เพื่อรับฟังปัญหา แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question