แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร วท.ม. เคมี
สำหรับหลักสูตร วท.ม. เคมี โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มิถุนายน 2561
ชื่อ สกุล *
Your answer
รหัสนิสิต
Your answer
ชั้นปีที่ *
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร วท.ม. เคมีระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการรับนิสิตและการส่งเสริมและพัฒนานิสิต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานิสิต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ืท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สิ่งที่นิสิตอยากเสนอต่อหลักสูตร
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy