แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการลงทะเบียนในระบบเครือข่าย เพื่อการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 มีภารกิจในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชสยแดนภาคตะวันออกเฉนียงเหนือ รวม 4 จังหวัด ซึ่งในการดำเนินงานจักต้องสอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามโครงการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ โดยคัดเลือกกระบวนงานที่ 4 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21 จึงทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ เพื่อวัดประเมินเป็น 3 มิติ ( จำนวน 10 ข้อคำถาม ) ดังนี้
1.มิติด้านความโปร่งใส จำนวน 6 ข้อคำถาม
2.มิติด้านความเชื่อถือไว้วางใจ จำนวน 2 ข้อคำถาม
3.มิติด้านการคอรัปชั่น จำนวน 2 ข้อคำถาม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (กรุณาทำเครื่องหมายหน้าข้อความหรือคำตอบที่ตรงกับความจริงที่สุดของผู้ตอบ
เพศ
ชาย
หญิง
เพศ
อายุ
20 - 40
40 - 60
60 - 80
ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส
สถานภาพ
อาชีพ
ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ
รับราชการ
ค้าขาย
เอกชน
เกษตรกรรม
อื่นๆ
อาชีพ
ส่วนที่ 2 แบบสำรวจความเห็นของผู้รับบริการในขั้นตอนลงทะเบียนในระบบเครือข่าย/ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบ ด้านความโปร่งใส จำนวน 6 ข้อคำถาม
1.ท่านได้รับทราบข้อมูลการให้บริการลงทะเบียนในระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบ/หลักฐานเป็นอย่างดี
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1.ท่านได้รับทราบข้อมูลการให้บริการลงทะเบียนในระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบ/หลักฐานเป็นอย่างดี
2.ท่านได้รับทราบขั้นตอน และมาตราฐานระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานให้บริการอย่างเพียงพอ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ท่านได้รับทราบขั้นตอน และมาตราฐานระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานให้บริการอย่างเพียงพอ
3.ท่านได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตราฐานระยะเวลาที่หน่วยกำหนด
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ท่านได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตราฐานระยะเวลาที่หน่วยกำหนด
4.ท่านได้รับบริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ท่านได้รับบริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
5.หน่วยงานที่ท่านใช้บริการมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม(ช่องทางที่ทำให้ยื่นข้อร้องเรียนรู้สึกปลอดภัย/ไม่กังวล/ไม่มีผลกระทบทางลบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
หน่วยงานที่ท่านใช้บริการมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม(ช่องทางที่ทำให้ยื่นข้อร้องเรียนรู้สึกปลอดภัย/ไม่กังวล/ไม่มีผลกระทบทางลบ
6.ท่านได้รับการบริการในขั้นตอนลงทะเบียนในระบบเครือข่าย
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
หน่วยงานที่ท่านใช้บริการมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม(ช่องทางที่ทำให้ยื่นข้อร้องเรียนรู้สึกปลอดภัย/ไม่กังวล/ไม่มีผลกระทบทางลบ
ด้านความเชื่อถือไว้วางใน จำนวน 2 ข้อคำถาม
คอลัมน์ 1
แถวที่ 1
Clear selection
1.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่านปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล( เช่น รับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้นไม่ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่านปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล( เช่น รับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้นไม่ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่
2.ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้องสามารถเชื่อถือได้
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้องสามารถเชื่อถือได้
ด้านการคอร์รัปชั่น จำนวน 2 ข้อคำถาม
1.ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้ยิน/รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเคยรับเงินพิเศษ เรื่อไร ขอรับบริจาค ร้องขอสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ให้บริการลงทะเบียนในระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้ยิน/รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเคยรับเงินพิเศษ เรื่อไร ขอรับบริจาค ร้องขอสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ให้บริการลงทะเบียนในระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบ
2.ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกร้องขอ/เสนอให้เงินพิเศษ เรื่อไร ขอรับบริจาค ร้องขอสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ให้บริการลงทะเบียนในระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกร้องขอ/เสนอให้เงินพิเศษ เรื่อไร ขอรับบริจาค ร้องขอสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ให้บริการลงทะเบียนในระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy