หนังสือมอบอำนาจ
ปริ้นแบบฟอร์มได้จากอีเมล์ของท่าน หลังจากที่กดส่งข้อมูลแล้ว :)
เขียนที่ *
อำเภอ *
สังกัด *
วัน/เดือน/ปี *
ดด
/
วว
/
ปปปป
กรอกอีเมล์ให้ถูกต้องครับ.... เนื่องจากระบบจะส่งแบบฟอร์มให้ท่านปริ้น
อีเมล์สำหรับปริ้นแบบฟอร์ม *
กรุณากรอกให้ถูกต้อง แบบฟอร์มจะส่งไปที่อีเมล์นี้
คำตอบของคุณ
ผู้มอบอำนาจ
คำนำหน้า(ผู้มอบอำนาจ) *
ชื่อ-สกุล(ผู้มอบอำนาจ) *
คำตอบของคุณ
ตำแหน่ง(ผู้มอบอำนาจ) *
อันดับ(ผู้มอบอำนาจ) *
โรงเรียน(ผู้มอบอำนาจ) *
อำเภอ(ผู้มอบอำนาจ) *
เบอร์โทรศัพท์s *
ตัวอย่าง 095-4516296
คำตอบของคุณ
เป็นเจ้าของ *
จำเป็น
ผู้รับมอบอำนาจ
เป็นผู้มีอำนาจในการ *
จำเป็น
คำนำหน้า(ผู้รับมอบอำนาจ) *
ชื่อ-สกุล(ผู้รับมอบอำนาจ) *
คำตอบของคุณ
ตำแหน่ง(ผู้รับมอบอำนาจ) *
อันดับ(ผู้รับมอบอำนาจ) *
โรงเรียน(ผู้รับมอบอำนาจ) *
อำเภอ(ผู้รับมอบอำนาจ) *
เบอร์โทรศัพท์(ผู้รับมอบอำนาจ) *
ตัวอย่าง 095-4516296
คำตอบของคุณ
พยาน
คำนำหน้า(พยาน1) *
ชื่อ-สกุล(พยาน1) *
คำตอบของคุณ
คำนำหน้า(พยาน2) *
ชื่อ-สกุล(พยาน2) *
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน สพป.พะเยา เขต 2