Tuutorihakemus sosiaali- ja terveysala Kuopio / Savonia UAS Student Tutor Application
*In English below

Tällä lomakkeella haet Sosiaali- ja terveysalan eli Tertta Ry:n tuutoriksi lukuvuodelle 2020-2021. Hakuaika on 13.1. - 10.2.2020.

Yksikön tuutorivastaava ja opinto-ohjaaja valitsevat tuutorit hakemusten perusteella. Valinnassa painotetaan erityisesti opiskelijan asennetta tuutoritoimintaa kohtaan. Muita kriteereitä ovat hyvä koulumenestys, oma-aloitteisuus, sosiaalisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tuutoriksi valituille tulee ilmoitus tuutorivastaavalta viimeistään viikolla 8.

SAVOTTAn tuutorikoulutukset kaikille vertaistuutoreille pidetään 18.3.2020, 2.4.2020 sekä 28.8.2020. Lisäksi pidetään yksikön oma koulutus keväällä/syksyllä. Erilliset koulutukset kv-tuutoreille ja markkinointituutoreille järjestetään 21.4.2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

With this form you will be applying to be a Savonia UAS social and healthcare student association i.e. Tertta Ry tutor for academic year 2020-2021. Application period is 13.1. – 10.2.2020.

Department’s head tutor and student counsellor will choose the tutors based on the applications. In the decision, especially student’s attitude towards tutoring will be emphasized. Other criteria are school success and spontaneous, social and out-going personality. The selected tutors will be informed at week 8 at the latest.

SAVOTTA’s tutor trainings for all degree tutors are held 18.3.2020, 2.4.2020 and 28.8.2020. Department’s own training is held at Spring/Autumn. Separate trainings for international tutors and marketing tutors are held 21.4.2020.
Mitä tuutorointi on? / What is tutoring?
*In English below

Niin sanotun suomituutoroinnin lisäksi vertaistuutori voi suuntautua myös kansainväliseen tuutorointiin. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrästä riippuen kv-tuutorointi voi olla päätoimista tai suomenkielisen vertaistuutoroinnin ohella tehtävää tuutorointia. Tuutori voi hakea/ilmaista kiinnostuksensa myös , tiedotus- ja markkinointituutoriksi, digituutoriksi tai promotiimiin.

KV-TUUTORI
Kansainvälinen tuutorointi on ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden tai englanninkielistä tutkintoa suorittavien vertaisohjausta englanniksi. Kv-tuutorin tehtävänä on auttaa opiskelijaa käytännön asioissa sekä sopeutumisessa suomalaiseen opiskeluelämään ja kulttuuriin. Kv-tuutorin käytännön tehtäviin vaihto-opiskelijoiden osalta kuuluu yhteydenotto opiskelijaan ennen tämän saapumista, noutaminen lentokentältä tai tapaaminen opiskelijan saavuttua kaupunkiin, survival kitin luovuttaminen, avustaminen asuntoasioissa ja tutustuttaminen opiskelukaupunkiin. Suurin osa näistä tehtävistä kuuluu myös englanninkielisten tutkinto-opiskelijoiden tuutoreille.

DIGITUUTORI
Digituutori keskittyy toiminnassaan erityisesti omien laitteiden käytön ja opiskelijoille suunnattujen digitaalisten ratkaisujen esittelyyn ja vertaistukeen. Lisäksi digituutorit tiedottavat ja toimivat vertaistukena muille opiskelijoille mm. opintojen aikana ilmenevien tietoteknisten tai sovellusten käyttämiseen liittyvien pulmien ratkomisessa. Digituutorit saavat tehtävään erillisen perehdytyksen.

TIEDOTUS- JA MARKKINOINTITUUTORI
Tiedotus- ja markkinointituutorit esittelevät Savoniaa ja kampus kaupunkeja toisen asteen oppilaitoksissa, messuilla ja erilaisissa tapahtumissa sekä vierailuilla. He kertovat Savonian tarjoamista jatko-opiskeluvaihtoehdoista sekä opiskelijan näkökulmasta millaista opiskelu Savoniassa on. Markkinointituutorit myös tuottavat erilaisia tuutorointia ja opiskelua esitteleviä sisältöjä Savonian somekanaviin.

PROMOTIIMI
Promotiimiin valittujen ”lähettiläiden” tehtävänä on viedä Savoniassa opiskelun näkökulma ja koulutustarjonta lähelle lukiolaisia, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia ja muita koulutukseen hakeutumista harkitsevia. Savonia vierailee vuosittain myös messuilla ja erilaisissa tapahtumissa. Promotiimiin valitaan yhteensä 10-12 jäsentä eri tutkinto-ohjelmista. He saavat tehtävään erillisen koulutuksen ja työstä maksetaan palkkaa toimeksiantokohtaisesti toteutuneiden työtuntien mukaan. Jos valitset tässä lomakkeessa olevasi kiinnostunut promotiimistä, saat keväällä ilmoituksen, kun promotiimiin hakeminen on ajankohtaista.


Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Aiempia opiskelutietoja kysytään, jotta niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää Savonian markkinointitehtävissä.

*Tähdellä merkityt ovat pakollisia tietoja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In addition to degree tutoring, you can specialise in international tutoring. Depending on the number of international students, the tutoring can be full time or part-time with degree tutoring. Tutor can apply/express their interest also to information, marketing and digitutoring or promoteam.


INTERNATIONAL TUTOR
International tutoring is tutoring of exchange students or degree tutoring of English programs. International tutor’s task is to help the student in practical issues and to adapt to Finnish student life and culture. The practical tasks of international tutors concerning exchange students include contacting the student before arrival, pick-up from airport or meet after arrival, handing over the survival kit, assisting with apartment issues and help to get acquainted with the city.

DIGITUTOR
Digitutor focuses especially to the use of students’ own individual devices and presenting digital solutions aimed for students. In addition, digitutors will inform and act as peer supporters for other students during technical difficulties occurring during studies or help with solving problems concerning digital applications. Digitutors will receive a separate training.

INFORMATION AND MARKETING TUTOR
Information and marketing tutors will present Savonia and the campus cities in secondary schools, fairs and different events and visits. Tutors will tell about Savonia’s study options and what it is to study in Savonia from student’s point of view. Marketing tutors will produce variety of different kinds of materials about tutoring and studying in Savonia to Savonia’s social media channels.

PROMOTEAM
The mission of the chosen ”ambassadors” for the promoteam is to bring Savonia’s study point of view and degree selection close to high school and vocational school students and others considering to apply. Savonia also visits yearly in fairs and different events. 10-12 members in total are selected from different degree programs. The members will receive a separate training and will be paid by the hours spent representing at the fairs. If you choose in this form, that you are interested in promoteam, you will receive a notification during Spring when the application period of the promoteam has started.


Answer to questions below. The answers will be dealt with confidentiality. The former study information is asked in order to use it as a benefit for Savonia’s marketing.

*Questions marked with star are compulsory
Vertaistuutorin on mahdollista erikoistua. Olen kiinnostunut toimimaan myös / As a peer tutor, it is possible to specialise. I am also interested in working as *
Required
Hyväksyn nimeni, koulun sähköpostin, puhelinnumeroni ja kuvani julkaisemisen tuutoritoiminnan yhteydessä. / I accept publishing my name, school email, phone number and picture in relation to tutoring activities. *
Nimi / Name *
Koulutusyksikkö / Study field *
Sähköpostiosoitteesi (koulun) / Email (Savonia) *
Puhelinnumero / Phone number *
Tutkinto -ohjelma / Degree program *
Ryhmätunnus (löytyy Wilmasta) / Group code (from Wilma) *
Maakunta/kotipaikkakunta ennen opintojesi aloittamista / Hometown before starting studies *
Oppilaitos missä opiskelit ennen ammattikorkeakouluopintoja / School, where you studied before Savonia UAS *
Jatkava/uusi tuutori / Continuing or new tutor *
Olisin hyvä tuutori, koska... / I would be a good tutor, because… *
Mitä tuutorointi on? / What is tutoring? *
Miten opintosi ovat edenneet? / How have your studies progressed? *
Vapaa sana! / Free-word! *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy