RASSIE-OUERS SÊ: RASSIE-PARENTS SAY:
Vanuit die Akademie Kantoor / From the Academic Office
Geagte Rassie-ouer

Tydens die grendeltyd weens die COVID-19 pandemie poog Hoërskool Ellisras om
leerders steeds betrokke te hou by ons akademiese program.
Na aanleiding van ‘n onlangse aankondiging deur die Minister van Basiese
Onderwys blyk dit dat die akademiese assesseringsprogram gewysig gaan word. Dit
bring mee dat, onder andere, die midjaareksamen sal verval en sommige
sillabusinhoude geskrap gaan word.
Die vraag ontstaan of die leerinhoud wat leerders tans via die E-leerplatform ontvang
en voltooi, onnodig sou wees. Ons wil u graag gerusstel dat geen leerinhoud
onnodig of ‘n vermorsing van tyd is nie. Al sou leerders eers aan die einde van die
jaar eksamens aflê, moet die sillabusinhoud steeds afgehandel word. Selfs al sou
toetse gekanselleer word vir die 2de kwartaal, moet die leerinhoud nog steeds
bemeester word vir die volgende kwartaal en die eindeksamen.
Daar is leerders wat geen toegang tot die sosiale platforms het wat gebruik word vir
die voortsetting van die leerprogram nie. Dit bring mee dat die leerinhoud weer
behandel gaan word wanneer skole heropen en ouers en leerders wonder waarom
hierdie werk nou reeds gedoen moet word. Leerders wat nou reeds leerinhoud
afhandel egter, se werkslas sal baie ligter wees wanneer skole heropen. Op hierdie
manier bly leerders ook leer-fiks en doen hulle nou reeds huiswerk wat weldra na die
heropening gedoen sal moet word. Die behandeling van leerinhoud sal dien as
inskerping, veral van moeilike inhoud wat leerders op hulle eie tuis behandel.
Ons vertrou dat ouers en leerders die waarde van die tuisleerprogram sal insien.
Voltooi asseblief meegaande meningsopname om ons in staat te stel om hierdie
diens te verbeter.

Akademiese groete

Mev A.E. Wessels

Adjunkhoof: Akademie


Dear Rassie parent

During the lockdown due to the COVID-19 pandemic, Hoërskool Ellisras still aims to
keep our learners actively involved in our academic program.
After the announcement by the Minister of Basic Education it appears that the
academic assessment program will be altered. This will result in, amongst others, the
mid-year exam, as well as some academic content, being cancelled.
The question is now asked whether the learning content which learners currently
receive and complete via the E-learning platform, is unnecessary and a waste of
time.
Even if learners only write exams at the end of the year, the syllabus content still
needs to be completed. Even if tests are cancelled for the 2nd term, content still has
to be mastered for the following term and the final exams.
There are learners who have no access to the social platforms being used for
continuing the academic program. This necessitates dealing with this content again
once the schools reopen and parents and learner ask why it should be done now.
Learners who complete learning content now, will have a much lighter workload once
schools re-open. This way, learners remain learning fit and they complete homework
which will be given after the re-opening. Repeating this content in class, will serve as
extended practice, especially of difficult content which learners now do at home.
We trust that parents and learners will realize the value of the home learning
program.
Please complete the accompanying survey to enable us to improve this service.

Academic regards

Me A.E. Wessels

Deputy Principal: Academics

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy