แบบประเมินโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Education disruption : ปรับตัวอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลง
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานภาพ *
สังกัด *
อายุงานการเป็นอาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการจัดโครงการ
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ
ความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยาย หัวข้อ "การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในยุค Education Disruption เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในบริบทของมหาวิทยาลัยนเรศวร" วิทยากร : ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ประสบการณ์ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตยุคใหม่" วิทยากร : ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ท่านคิดว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตยุคใหม่ คือ
Your answer
หัวข้อการอบรม/สัมมนา แลกเปลียนเรียนรู้ที่ท่านสนใจและประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดในครั้งต่อไป
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse