แบบประเมินความคิดเห็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง แบบประเมินความคิดเห็นด้านความปลอดภัยในสถานศึกษานี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่าน ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5 เห็นด้วยมากที่สุด
4 เห็นด้วยมาก
3 เห็นด้วยปานกลาง
2 เห็นด้วยน้อย
1 เห็นด้วยน้อยที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
2. การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
4. มาตรการและนโยบา่ยความปลอดภัย
5. แนวปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาเหมาะสม
6. แผนงานและคณะกรรมการดำเนินงานที่ชัดเจน
7. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ของสถานศึกษาปลอดภัย ตามระเบียบฯและพร้อมใช้
8. การสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ
9. ห้องปฏิบัติการ สำนักงานต่าง ๆและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม
10. การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในครั้งต่อไป
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304 181 website: http//www.bdc.ac.th e-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook: พุทธชินราชพิทยา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy