แบบการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) (เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563)
โดยที่ในปัจจุบันเกษตรกรจำนวนมากประสบปัญหาไร้ที่ดินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งมีสาเหตุสำคัญเนื่องมาจากการไม่สามารถรักษาที่ดินไว้ได้ ส่งผลให้ที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มนายทุน เกิดปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินรวมถึงปัญหาการเก็งกำไรในที่ดิน เป็นเหตุให้ที่ดินถูกทิ้งร้าง ไม่เกิดการทำประโยชน์หรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ หรือมีการนำที่ดินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงสมควรจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมในรูปแบบขององค์การมหาชน เพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินการเกี่ยวกับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน มีการบริหารจัดการที่ดินที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
ท่านสามารถดาวน์โหลด ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) ตามอยู่ Url ด้านล่าง
ความคิดเห็นต่อ ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy