แบบสอบถามการติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (๒๕๖๐)
แบบสอบถามการติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้และความต้องการการจัดฝึกอบรมด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำชี้แจง
ด้วยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่ทักษะและความรู้ด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาและด้านสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานภายนอก ดังนั้น เพื่อติดตามการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปบัติงานจริงของผู้ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์นวัตกรรมฯ รวมถึงศึกษาความต้องการการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ศูนย์นวัตกรรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดตอบแบบสอบถามฉบับนี้ โดยจะนำข้อมูลมาใช้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๓ ความต้องการการฝึกอบรม
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อมูลร่วมกิจกรรมรับรางวัล
โปรดกรอกข้อมูลเพื่อร่วมรับรางวัล (จับสลาก) กับทางศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถติดตามประกาศผลรางวัลได้ที่ http://ceit.sut.ac.th/
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โปรดระบุให้ชัดเจน
เบอร์โทรศัพท์
email:
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
โปรดเลือกตอบข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด *
อาชีพ *
ประสบการณ์ในการทำงาน *
ท่านอยู่ในภูมิภาคใด *
ตอนที่ ๒ การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
โปรดเลือกตอบข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
ท่านได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (การฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าในสถานที่จริง) จากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรใด *
(สามารถตอบได้มากกว่า ๑ หลักสูตร)
Required
ท่านได้รับการฝึกอบรมดิจิทัล (การฝึกอบรมออนไลน์ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรสื่อสารและปฎิสัมพันธ์กันได้) หลักสูตรใด *
(สามารถตอบได้มากกว่า ๑ หลักสูตร)
Required
การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน *
โปรดเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
(๕) มากที่สุด
(๔) มาก
(๓) ปานกลาง
(๒) น้อย
(๑) น้อยที่สุด
ท่านสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน
ท่านสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้น
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรม ช่วยเหลือ แนะนำผู้ร่วมงานเมื่อประสบปัญหาในการในการปฏิบัติงาน
ท่านนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ต่อเพื่อนร่วมงาน
ท่านได้นำความรู้จากการฝึกอบรมสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่
โปรดยกตัวอย่างงานหรือโครงการที่ท่านได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ *
ตอนที่ ๓ ความต้องการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ท่านมีความสนใจในการฝึกอบรมในรูปแบบใด *
(สามารถตอบได้มากกว่า ๑ รูปแบบ)
Required
ท่านต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแต่ละด้านในระดับใด
กลุ่มทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ *
โปรดเลือกระดับความต้องการที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
(๕) มากที่สุด
(๔) มาก
(๓) ปานกลาง
(๒) น้อย
(๑)น้อยที่สุด
การผลิตสื่อแอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Camtasia Studio
การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate
การตกแต่งภาพขั้นสูงด้วย Adobe PhotoShop
การผลิตงานกราฟิกด้วย Adobe Illustrator
การตัดต่อวีดีทัศน์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Premiere
การทำภาพเทคนิคด้วย Adobe After Effects
การสร้างภาพกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรม 3ds Max
การใช้งาน LMS Moodle
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Drupal
การออกแบบสื่อรูปแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Rhinoceros เพื่อการศึกษา
การออกแบบสื่อการศึกษารูปแบบเกมส์สามมิติด้วยโปรแกรม Unity
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบงานโลหะแผ่นพับ
การพัฒนา Internet of Things (IoT) เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
การพัฒนา Mobile Application สำหรับ Android หรือ iOS
กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน *
โปรดเลือกระดับความต้องการที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
(๕) มากที่สุด
(๔) มาก
(๓) ปานกลาง
(๒) น้อย
(๑)น้อยที่สุด
การจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning
สื่อใหม่กับนวัตกรรมการเรียนรู้
การออกแบบสื่อการสอนยุคดิจิทัล
สังคมเครือข่ายออนไลน์ (Social Networking)
เทคนิคการใช้ Facebook เพื่อการเรียนการสอน
เทคนิคการใช้ Google Application เพื่อการเรียนการสอน
การสร้างสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
นวัตกรรรมกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่ความเป็น Education 4.0
กลุ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร *
โปรดเลือกระดับความต้องการที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
(๕) มากที่สุด
(๔) มาก
(๓) ปานกลาง
(๒) น้อย
(๑)น้อยที่สุด
เทคนิคการใช้งาน Tablet PCs และ Smartphone เพื่อการเรียนการสอน
เทคนิคการใช้งาน Android OS
เทคนิคการใช้งาน iPhone Mobile App Mastery และการใช้งาน iPad
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Mobile Content
การพัฒนา Mobile Application
ความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านอื่น ๆ ที่ท่านต้องการเข้าฝึกอบรม
(โปรดระบุ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป)
หากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ท่านมีความสนใจ เข้าร่วมอบรมหรือไม่ *
ช่วงเวลาใดเหมาะสมในการจัดฝึกอบรม *
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม *
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
(โปรดระบุ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy