แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยนาท" ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด เพื่อแก้ไข ปรับปรุงการจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม เพื่อสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาทจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงรายงานสถานการณ์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ต่อไป
1) ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
2) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยนาท *
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3) ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยนาทไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4) ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยนาทไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
5) เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6) เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยนาทที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
6.1 บทสรุปผู้บริหาร
6.2 สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
6.3 สถานการณ์แรงงาน
6.4 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
6.5 ตารางข้อมูลภาคผนวก ที่ .....
Clear selection
7) ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยนาทควรปรับปรุงหรือไม่
Clear selection
8) ถ้าต้องการปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
Clear selection
โปรดระบุประเด็นที่ควรปรับปรุง
9) ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
10) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy