แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมลดโลกร้อนภาคประชาชนที่ทุกคนทำได้"
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
**โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม
ความเ้หมาะสมของระยะเวลา
ความครบถ้วนของเนื้อหาในการประชุม
ความพึงพอใจในวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความครบถ้วนและชัดเจน
การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของวิทยากร
ความพึงพอใจในบริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ห้องประชุม/โสตทัศนูปกรณ์
การบริการ/อำนวยความสะดวกต่างๆของเจ้าหน้าที่
ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หลังจากได้รับการอบรมท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในหน่วยงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
การพัฒนาพลังงานทดแทน
การจัดการของเสีย
การจัดการภาคขนส่ง
การเกษตร
ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
ไม่มี
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่หน่วยงานของท่านดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่หน่วยงานของท่านคิดว่าจะส่งเข้าร่วมในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการประชุมครั้งนี้
Your answer
ขอบคุณสำหรับการตอบแบบประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service