ข้อสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CMS รหัสวิชา ง30227 คะแนน 10 คะแนน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question