แบบประเมินผลความพึงพอใจในการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำชี้แจง
แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินผลความพึงพอใจในการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คือ เป็นสถาบันที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญความรู้ คู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ สมศ. ๑๗ โดยประเมินจากความคิดเห็นของ นักศึกษาทุกชั้นปีในมหาวิทยาลัย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์

  1. มีการจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาและบุคลากร
  2. การมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนการสอน การได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้ใช้สื่อการเพื่อการเรียนหลากหลายรูปแบบ และมีการเสริมทักษะในการปฏิบัติ
  3. มีผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามเอกลักษณ์ ที่เป็นการให้โอกาส คุณธรรม เชี่ยวชาญความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ ที่ทำให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่สังคม
  Please enter one response per row