แบบสำรวจความพึงพอใจของครูและบุคลากรในการใช้อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
โรงเรียนสีดาวิทยา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านในการใช้งาน
Clear selection
4. ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน *
5. ท่านมักจะใช้บริการในช่วงเวลาใดมากที่สุด *
6. ท่านมักใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อทำกิจกรรมใด *
Required
7. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
7.1 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7.2 ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
7.3 ความมีสเถียรภาพของระบบเครือข่าย สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
7.4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน แบบมีสาย (LAN, Fiber Optic) สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
7.5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน แบบไร้สาย (Wireless) สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
8. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
8.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน มีความปลอดภัย มากน้อยเพียงใด
8.2 การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
8.3 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
9. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
9.1 มีอัธยาศัยดี สุภาพ
9.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
9.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
9.4 ประสานงานและติดตามข้อมูลที่ดี
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สีดาวิทยา. Report Abuse