แบบแสดงความพึ่งพอใจ
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
เพศ
ระดับการศึกษา
อายุ
เรื่องที่ขอรับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุดมาก
มาก
ปานกลาง
น้อย ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุขภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อชักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
ด้านการบริการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุดมาก
มาก
ปานกลาง
น้อย ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุดมาก
มาก
ปานกลาง
น้อย ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการบริการข้อมูลข่าวสารสาระสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy