แบบแสดงความพึ่งพอใจ
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
เพศ
Clear selection
ระดับการศึกษา
Clear selection
อายุ
Clear selection
เรื่องที่ขอรับบริการ
Clear selection
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุดมาก
มาก
ปานกลาง
น้อย ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุขภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อชักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
Clear selection
ด้านการบริการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุดมาก
มาก
ปานกลาง
น้อย ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุดมาก
มาก
ปานกลาง
น้อย ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการบริการข้อมูลข่าวสารสาระสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy