ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2562 ตามแนว UCCARE
ไม่มีชื่อ
อำเภอ *
ผลการดำเนินงาน พชอ. รอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินงาน พชอ. รอบ 6 เดือน *
มี
ไม่มี
ระดับคะแนน 1 มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
ระดับคะแนน 2 มีการประชุมคณะกรรมการฯแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นพัฒนานำมาคัดเลือกประเด็นที่สำคัญตารมบริบทในพื้นที่ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับคะแนน 3 มีแผนและดำเนินการตามแผนโดยมีระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างน้อยอำเภอละ 2 เรื่อง
ระดับคะแนน 4 มีการสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนา/แก้ไขปัยหาสำหรับบริบทในพื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วย UCCARE
ระดับคะแนน 5 มีผลการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS - PCA
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service