แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ *
ประเภทผู้รับบริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห้นของท่านมากที่สุด
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา และช่องทางการติดต่อสื่อสารในการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 การให้บริการตามลำดับ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.3 ชั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.4 มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการชัดเจน
1.5 มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
2. ด้านการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
2.2 เอาใจใส่  กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
2.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ
2.4 มีความรู้ ความชำนาญในการให้บริการ
2.5 แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและการบริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก/เทคโนโลยี *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 มีแบบฟอร์ม คำร้องเพียงพอ และสะดวกต่อการให้บริการ
3.2 มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
3.3 คอมพิวเตอร์มีเพียงพอสำหรับให้บริการ
3.4 ระบบบริการการศึกษามีประสิทธิภาพในการให้บริการ
3.5 ระบบการลงทะเบียนเรียนทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 บริการด้วยความรวดเร็ว และทันตามกำหนดระยะเวลา
4.2 เอกสารหรือคำแนะนำที่ได้รับจากการให้บริการมีความถูกต้อง
4.3 ได้รับการบริการที่ตรงความต้องการ
4.4 ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพและประทับใจ
4.5 บริการด้วยความรวดเร็ว และทันตามกำหนดระยะเวลา
5. ด้านสถานที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.1 มีที่นั้งพักสำหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ
5.2 ช่องรับบริการมีความชัดเจน
5.3 มีความสะดวกในการเข้ารับบริการ
5.4 สิ่งแวดล้อมบริเวณให้บริการมีความเหมาะสม
5.5 สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service