PRIHLÁŠKA na workshop 5 (9. november 2013)

Prihláška na odborný workshop
"Systém mentorov a mentoriek pre žiakov s PAS v integrujúcom školskom systéme vo Viedni",
ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Autism Competence Exchange v rámci programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013.

Pri každodennej pedagogickej práci so žiakmi s poruchou autistického spektra vznikajú stále nové výzvy pre pedagógov, rodičov či zákonných zástupcov detí. Špeciálna príprava a senzibilizácia všetkých zúčastnených, vytvorenie adekvátnych rámcových podmienok, pripustenie nezvyčajných uhlov pohľadu, ako aj vedomosti o nových metodicko-didaktických možnostiach konania predstavujú dôležitý základ pre vedenie a podporu vývinových procesov.

Viedenský integrujúci školský systém umožňuje prostredníctvom systému mentorov a mentoriek špeciálne sprevádzanie detí a mladých ľudí s PAS, ako aj ich pedagógov. Počas úvodnej prednášky bude predstavený vznik a vývoj projektu. Vysvetlí sa organizácia a popíšu oblasti úloh mentorov a mentoriek, ktoré sa názorne vysvetlia pomocou vzorového príkladu z praxe. Popísané budú taktiež všeobecné pedagogické postupy riešení, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný proces integrácie a participácie.

V druhej časti umožnia referentky nahliadnuť do svojej pedagogickej práce. Počas workshopu ukážu s pomocou materiálov odskúšaných v praxi formy a možnosti vizuálneho štruktúrovania a s pomocou fotografií a filmov predstavia ich praktické nasadenie a využívanie. Dodatočne sa vysvetlí oblasť komunikácie pre adekvátnu podporu žiakov s PAS. Na záver bude umožnená diskusia na zodpovedanie otázok.

Workshop sa uskutoční v sobotu 9.11.2013 od 9:00 do 17:00 v priestoroch Autistického centra Andreas v Bratislave.

Podmienkou účasti je splnenie kritéria odbornosti.
Jazykom workshopu je slovenčina a nemčina. Simultánne tlmočenie, ako aj občerstvenie je zabezpečené. Kapacita workshopu je 25 miest, spolu pre slovenskú aj rakúsku stranu.
Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava a Österreichische Autistenhilfe, Viedeň

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question