McKinney-Vento Residency Form
2020-2021 School Year

The questions below are to assist in determining if students meet the eligibility criteria for services provided under the McKinney-Vento Act.

The McKinney-Vento Homeless Education Assistance Act is a federal law that ensures immediate enrollment and educational stability for displaced children and youth. The information you provide will be kept confidential.

If you have any questions or concerns, please call the Manchester School District Homeless Education Liaison, Jocelyne Pinsonneault at 665-6868.

Are you temporarily staying in one of the following places due to loss of housing or economic hardship?


****PLEASE DO NOT CONTINUE FILLING OUT THIS FORM IF ABOVE DOES NOT APPLY TO YOU****

It is the policy of the Manchester Board of School Committee, in its actions, and those of its employees, that there shall be nondiscrimination on the basis of age, sex, race, color, marital status, physical or mental disability, religious creed, national origin or sexual orientation for employment in, or operation and administration of any program or activity in the Manchester SchoolDistrict.
Các câu hỏi dưới đây là nhằm giúp xác định liệu sinh viên có đáp ứng được tiêu chí thích hợp cho các dịch vụ được quy định trong Luật McKinney-Vento.

Đạo luật Hỗ trợ Giáo dục vô gia cư của McKinney-Vento là một luật liên bang đảm bảo việc đăng ký ngay lập tức và sự ổn định giáo dục đối với trẻ em và thanh niên bị di dời. Thông tin bạn cung cấp sẽ được giữ bí mật.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay mối quan tâm nào, hãy gọi cho trung tâm giáo dục vô gia cư của trường Manchester, Jocelyne Pinsonneault với số 665-6868.

Bạn có tạm thời ở một trong những nơi sau đây do mất nhà cửa hay do khó khăn về kinh tế?


******VUI LÒNG KHÔNG TIẾP TỤC ĐIỀN VÀO BIỂU MẪU NÀY NẾU TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN********

Đây là chính sách của Ban điều hành Manchester, trong các hành động của nó, và của các nhân viên của nó, sẽ không có sự phân biệt đối xử trên cơ sở tuổi tác, giới tính, sắc tộc, màu sắc, tình trạng hôn nhân, khuyết tật thể chất hay tâm thần, tín ngưỡng, nguồn gốc tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hay khuynh hướng tình dục cho việc làm, hoạt động và hành chính bất kỳ chương trình hay hoạt động nào của quận Manchester SchoolDistrict.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Are you temporarily staying in one of the following places due to loss of housing or economic hardship? Bạn có tạm thời ở một trong những nơi sau đây do mất nhà cửa hay do khó khăn về kinh tế? *
Required
Name of your student(s) in Manchester School District if ONLY the above applies to you.  You only need to fill our ONE form per family).    [FIRST AND LAST NAME, GRADE, SCHOOL] Tên học sinh của bạn ở quận manchester, nếu chỉ những điều trên áp dụng cho bạn. Bạn chỉ cần điền vào một biểu mẫu cho mỗi gia đình). [TÊN VÀ HỌ, LƯỚP, TRƯỜNG HỌC] *
Do you have a preschooler at home?  Ở nhà có máy hát lớn không? *
Are you the  Anh là... *
Address where student(s) is/are staying [House # Street, APT# CITY, STATE, ZIP Địa chỉ nơi sinh viên là/đang ở [Nhà # Street, APT# CITY, STATE, ZIP] *
Best Phone Number  [indicate cell or home] Số Điện thoại Tốt nhất [cho biết ô hoặc nhà riêng] *
Under penalty of perjury under the laws of this state, I declare that the information provided here is true and correct and of my own personal knowledge, and if called upon to testify, I would be capable to do so.  Dưới hình phạt vi phạm pháp luật của bang này, tôi tuyên bố rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng và đúng đắn và những kiến thức cá nhân của tôi, và nếu được yêu cầu làm chứng, tôi có thể làm như vậy. *
Name of person completing this form [FIRST NAME LAST NAME] This serves as your signature of acknowledgement  Tên của người hoàn tất biểu mẫu này [TÊN HỌ] Đây là chữ ký của người nhận *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Sau 37. Report Abuse