The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ E2STEM
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำชี้แจง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1) นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มละไม่เกิน 5 คน พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาอีก ไม่เกิน 2 คน ในจำนวนนี้ ต้องเป็นครูในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีอย่างน้อย 1 คน
2) ต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมตลอดโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2560
3) โรงเรียนเป็นโรงเรียนในเครือข่ายสะเต็มศึกษาของ สสวท.
4) ครูที่ปรึกษาประจำกลุ่มมีความพร้อมในการให้ข้อชี้แนะ กำกับดูแล ตลอดโครงการ
5) สามารถออกค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ด้วยตนเอง

เกณฑ์การคัดเลือกแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 1
1) แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
2) ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ / บริการ 30 คะแนน
3) ความน่าสนใจของวิดีโอที่นำเสนอ 40 คะแนน


เกณฑ์การคัดเลือกแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1 จะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อพิจารณาจากศักยภาพของโรงเรียนในการเป็นศูนย์เครือข่ายในปีถัดไป และความพร้อมของครูที่ปรึกษาโครงการในการเป็นครูผู้นำ E2STEM

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms