แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา” ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไข ปรับปรุงการจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม เพื่อสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข ปรับปรุงรายงานสถานการณ์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
2. ขอให้ใส่เครื่องหมายในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา *
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3. ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลาไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลาไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. เนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลาที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากที่สุด =1 , ไปหาน้อยที่สุด =5) *
1
2
3
4
5
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงาน
สภาพเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางข้อมูลภาคผนวก
7.ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลาควรปรับปรุงหรือไม่ *
8. ถ้าต้องการปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
โปรดระบุประเด็นที่ควรปรับปรุง
Your answer
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service