แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
แบบสํารวจชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบประสานงานแผนและยุทธศาสตร์ ซึ่งข้อมูลและความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของท่านจะมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบต่อไป และนอกเหนือจากนี้ยังมีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศในภาพรวม
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสำรวจ
สถานภาพผู้ตอบแบบสำรวจ *
เพศ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบประสานงานแผนและยุทธศาสตร์
ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความสะดวกในการใช้งาน ไม่ซับซ้อน และมีการจัดหมวดหมู่ของสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ข้อมูลมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบันและทันสมัย
ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
ระบบมีเสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน
โดยรวมแล้วท่านสามารถนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศไปใช้งานได้จริง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.