Ahbap Gönüllülük Formu
Bu formda alınan bilgiler; sizi daha yakından tanımamızı ve size uygun proje ve etkinliklerde size ulaşabilmemizi sağlayacak.
KVKK Onay Metni *

KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ahbap Platfomu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Ahbap Platformu gönüllülerinin paylaşmasını talep etmiş olduğumuz veriler: 

 • Adı, Soyadı veya Unvanı,
 • T.C. kimlik numarası,
 • İmza,
 • Adres bilgisi,
 • E-posta adresi,
 • Telefon numarası,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Sağlık Raporu bilgilerinin alınması gerekmektedir. 

Kişisel Verileriniz Neden İşlenir?

Kişisel verileriniz, Ahbap Platformu’nda yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, platformun gönüllüsü olmanız ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

İşlenen kişisel verileriniz, Ahbap Platformu gönüllüsü olmanız ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi için Ahbap Derneği, bağışçılarımız ve destekçilerimizin de dahil olduğu tedarikçiler, iş birliği yapılan kurumlar, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve kişisel verilerinizin yeterli ve gerekli şekilde korunması ve dijital altyapıların işletilmesi için dijital araçlar, bilgi teknolojileri, sunucu ve sunucu hizmetleri güvenliği ile web sitesi alanında hizmet aldığımız şirketlere, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK’nın 8. ve 9. maddesi kapsamında aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ile Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, gönüllülük formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Ahbap Platformu ve Ahbap Derneği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dahil KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin ilk iki kısmında belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVVK’nın 11. maddesi çerçevesinde; kişisel veri sahipleri Ahbap Platformu’na başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Ahbap Platformu’na iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “?” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya “…..” e-posta adresi üzerinden gönderebilirsiniz.
 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Ahbap Platformu tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, Ahbap Platformu için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu “Bilgilendirme Metnini” okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Ahbap Platformu tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Required
Gönüllülük Esasları *

GÖNÜLLÜLÜK ESASLARI

Ahbap Derneği Gönüllülerinin; Ahbap Derneği’nin (“dernek” olarak anılacaktır) kuruluş ilkelerine, vizyonuna ve misyonuna uygun şekilde hareket ederek, gönüllük çalışmalarını gerçekleştirmek en temel amaçtır. Ahbap olarak, tüm canlılar arasında dayanışma, saygı ve yardımlaşma ilkesini benimsiyoruz ve herkesi bu düşünceyle karşılıyoruz.

GÖNÜLLÜLÜK TAAHHÜTNAMESİ

Yukarıda anılan amaçlar doğrultusunda Ahbap gönüllüsü olarak;

 •  Derneğe uyumlu olarak vizyon ve misyonuna aykırı etmeyeceğimi,
 •  Tüm canlıların ihtiyaçlarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin karşılayarak, onlara yardımcı olmayı,
 •  Kişilerin dinine, diline, ırkına, yönelimlerine veya siyasi görüşlerine bakılmaksızın yardım etmeyi, onları anlamayı ve onlarla empati kurmayı,
 •  Kişileri ötekileştiren, ayrımcılığa yol açabilecek herhangi bir tartışmaya girmemeyi,
 •  Ahbap gönüllüsü olduğumu belirttiğim hiçbir fiziksel veya sosyal platformda (Facebook, Twitter vb.) siyasi içerikli, din, dil, ırk konusunda ayrıştırıcı veya ötekileştirici paylaşımlar yapmamayı,
 •  Şehir içinde faaliyetlere katıldığımda Ahbap gönüllüleri de dahil olmak üzere farklı sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülerle din, dil, yönelim, siyaset konularında herhangi bir ayrıştırıcı tartışmaya girmeyeceğimi ve fiziksel ya da sözlü şiddete başvurmayacağımı, 
 •  Ahbap Derneği üyeleri, çalışanları ve diğer gönüllülerle uyum içinde çalışıp, ekip çalışmalarına destek vereceğimi, 
 •  Dernek tanıtım toplantılarına ve gönüllü eğitimlerine katılım sağlayacağımı,
 •  Gönüllü çalışmalarında süreklilik gösterip, zaman planlamasına uyacağımı,
 •  Gönüllü çalışmalar sırasında Ahbap Derneği tarafından belirlenen ilke ve kurallara uyacağımı,
 •  Ahbap adını kullanarak kişisel çıkar sağlamayacağımı, hediye ve adıma bağış kabul etmeyeceğimi,
 •  Ahbap  toplantılarına, organizasyonlara ve gönüllü seminerlerine katılacağımı, katılamayacağım durumlarda önceden bilgi vereceğimi,
 •  Gönüllü Bilgi Forumu'nda verdiğim bilgilerin doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu,
 •  Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde faaliyette bulunmadığımı ve yüz kızartıcı bir suçtan ceza almadığımı,
 •  Kendime, gönüllülere ve ihtiyaç sahiplerine zarar verebilecek, bilinmesi, önlem alınması, izlenmesi gereken herhangi bir sağlık sorunum olmadığını ve olduğu takdirde derneğe bildirimde bulunacağımı,
 •  Ahbap faaliyetlerinde etkin iletişim kurulabilmesi için kayıtlarda yer alan herhangi bir kişisel verimde değişiklik olması halinde en kısa sürede ilgili birime bildirimde bulunacağımı,
 •  Ahbap Derneği bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların e-posta ile veya kısa mesaj (SMS) olarak tarafına ulaştırılmasını kabul ettiğimi,
 •  Ahbap Derneği gönüllülük faaliyetleri ve bunlara hazırlık esnasında, dernek ilke ve amaçlarına uygun olmak ve bu doğrultuda kullanılmak koşuluyla, çekilmiş olan fotoğraflarının kullanılması ve saklanmasına rıza gösterdiğimi,
 •  Ahbap Derneği bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların telefon, çağrı merkezleri, faks, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda tarafına ulaştırılmasını önceden kabul ettiğimi ve bu konuda gerekli izni verdiğimi,
 •  Dernek çalışanlarına, gönüllülerine ve ihtiyaç sahiplerine ilişkin kişisel veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine azami düzeyde riayet edeceğimi; bu kişisel veri, bilgi ve görselleri (fotoğraf, video, ses vb.); üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcıları ile yetkili kurum ve kuruluşlarla ve sosyal medya vb. mecralarda paylaşmayacağımı, açık rıza alınmamış ve tarafıma açıkça yetki verilmemiş hiçbir kişisel veri, bilgi ya da görseli işlemeyeceğimi ve kullanmayacağımı,
 •  Gönüllülüğün ifası için zorunlu kişisel verilerimin Ahbap Derneği tarafından işlenmesine izin verdiğimi ve rızam bulunduğunu,
 •  Ahbap Derneği nezdindeki her türlü Kişisel Veriye ilişkin olarak, gönüllülük ilişkisi süresince ve gönüllülük ilişkisinin son bulmasını takiben de süresiz olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilere ilişkin diğer mevzuata uygun davrandığımı ve davranacağımı,
 •  Kişisel verilere bağlı ihlalleri nedeniyle derneğin şahsıma rücu etme hakkının bulunduğunu ve iş bu Taahhütnameye aykırılıktan dolayı derneğin uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacağımı,
 •  Ahbap etkinlikleri kapsamında tarafımca kayda alınan ya da tarafıma ait fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin Ahbap kurumsal iletişim organlarında (dergi, web sitesi, sosyal medya, vd.) ya da çeşitli iletişim-tanıtım materyalleri ile faaliyetlerinde Ahbap Derneği tarafından süresiz olarak kullanımına izin verdiğimi ve bu konuda herhangi bir bedel talep etmediğimi,
 •  Gönüllülük görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda, öncelikle sorumlu dernek çalışanlarıyla iletişime geçerek çözüm bulmak amacıyla ortak hareket edeceğimi,
 •  Dernek, dernek çalışanları, üyeleri, gönüllüleri, bağışçıları, sponsorları ve ihtiyaç sahipleri ile bursiyerleri hakkında elde edilen bilgileri hiçbir koşulda amaç dışında kullanmamayı, kopyalamamayı ve saklamamayı, üçüncü kişiler ve kamu ile paylaşmamayı,
 •  Gönüllü çalışmam sırasında eylemlerim nedeniyle maddi ya da manevi, doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarara uğrarsam veya dernek, dernek çalışanları, üyeleri, gönüllüler ya da 3. kişiler nezdinde herhangi bir maddi ya da manevi zarara sebep olursam, her türlü zarardan şahsi olarak sorumlu olduğumu,
 •  Eylemlerim nedeniyle bir ihlal gerçekleşmesi akabinde dernek adına idari, adli para cezası vb. kesilmesi durumunda derneğin tarafıma rücu hakkı olduğunu ve bu masrafları şahsen karşılayacağımı,
 • Herhangi bir şekilde gönüllülüğün sona ermesi durumunda verilmiş ise; kimlik kartı ve hizmette kullanılmak üzere verilen tüm malzemeleri iade etmeyi,
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ahbap Derneği. Report Abuse