Годишен доклад за провеждането на политиката за приобщаващото образование на територията на област Варна 2017/2018 г.
Справката следва да бъде попълнена от директорите на детските градини в срок до 13.00 часа на 21. 07. 2018г.
1. код по НЕИСПУО *
Your answer
2. образователна институция *
Your answer
3. населено място *
Your answer
4. Общ брой на децата в детската градина
Your answer
5. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в детската градина за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите -описват се кабинети брой и предназначение. *
Your answer
6. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в детската градина за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описва се оборудване на кабинетите наличие на рампа, платформа, асансьор, пригодени санитарни помещения и др. *
Your answer
7. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в детската градина за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описват се технически и други средства при наличие на такова.
Your answer
8. Брой специалисти, назначени в детската градина за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. *
Your answer
9. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой ресурсни учители. *
Your answer
10. От общия брой специалисти назначени в детската градина: брой психолози. *
Your answer
11. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой логопеди. *
Your answer
12. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой слухово - речеви рехабилитатори. *
Your answer
13. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой педагози на зрително затруднени деца. *
Your answer
14. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой болнични учители. *
Your answer
15. Брой помощници на учителя, назначени в детската градина. *
Your answer
16. Осигурени видове дейности за обща подкрепа за личностно развитите в детската градина
да
не
занимания по интереси
грижа за здравето
логопедична работа
поощряване с морални и материални награди
ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения
дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение
17. Бой деца на които се предоставя обща подкрепа - логопедична работа *
Your answer
18. Брой деца на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие - ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения. *
Your answer
19. Брой деца на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие - дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. *
Your answer
20. Дейност на екипите за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитите - брой проведени заседания.
Your answer
21. Брой случаи, за които не може да се отчете положителен резултат от екипната работа на педагогическите специалисти за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитите. *
Your answer
22. Предоставя ли се допълнителна подкрепа за личностно развитите на децата в детската градина *
23. Брой деца със СОП в детската градина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
Your answer
24. Брой деца в риск в детската градина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите. *
Your answer
25. Брой деца с изявени дарби в детската градина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите. (Уважаеми колеги в случай, че в училището се обучават ученици с изявени дарби, моля изпратете информацията за форумите на които са участвали децата и резултата от участието им на имейл s.kalmukova@ruo-varna.bg ) *
Your answer
26. Брой деца с хронични заболявания в детската градина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите. *
Your answer
27. Брой случай за които не може да се отчете положителен резултат от екипната работа на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите. *
Your answer
28.Организационни, координиращи и методически дейности за осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП, в риск, с изявени дарби и хронични заболявания (моля напишете броя на проведените форми, темите и броя на участниците в тях). *
Your answer
29. Организационни, координиращи и методически дейности за организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на приобщаващо образование в детската градина (моля опишете броя и проведените дейности)
Your answer
30. Дейности за изграждане на положителни нагласи за осъществяване на политиката на приобщаващо образование и за включване на семействата на учениците като партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, при провеждане на обучения, ориентирани към родители (моля опишете проведените дейности)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service