ความรอบรู้ ชุดพิเศษ ชุดที่ 1
01. พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 มีการจัดตั้งกระทรวงใด *
1 point
02. การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เวลาเรียนในระดับ มัธยมศึกษาข้อใดถูกต้อง *
1 point
03. จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนที่เข้ารับการทดสอบ PISA ของไทย โรงเรียนใด มีคะแนนต่ำที่สุดจากผลการทดสอบ *
1 point
04. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคคือใคร *
1 point
05. คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 10/2559 กำหนดให้ใครทำหน้าที่เป็น กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค *
1 point
06. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า กศจ. มีจำนวนเท่าใด *
1 point
07. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. *
1 point
08. ใครเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดของกรุงเทพมหานคร *
1 point
09. ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) *
1 point
10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการใน กศจ. *
1 point
11. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร *
1 point
12. ข้อใดเกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 คือข้อใด *
1 point
13. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการบริหารราชการของกระทวงศึกษาธิการในภูมิภาค กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส่วนราชการใด *
1 point
14. ใครเป็นผู้แต่งตั้งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค *
1 point
15. ใครเป็นผู้แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด *
1 point
16. สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งอยู่ในจังหวัดใด *
1 point
17. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 กำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตามข้อใด *
1 point
18. ใครเป็นผู้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามคำสั่งหัวหน้า คสช. *
1 point
19. ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี) ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. *
1 point
20. ข้อใดคืออันดับเงินเดือนขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” *
1 point
21. ใครเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ *
1 point
22. ใครเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา *
1 point
23. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด *
1 point
24. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยึดหลักการสำคัญข้อใดเป็นอันดับแรก *
1 point
25. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service