შეფასების კითხვარი ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისათვის
1. შეგიძლიათ გამოყოთ ისეთი ძლიერი მხარეები, რომელიც დამახასიათებელია დაწარმოსაჩენია თქვენთვის და სხვებთან მიმართებაში.
2. ხომ არ განიცადა თქვენმა სამუშაომ ცვლილება ან ხომ არ შეცვლილა სამუშაოსშესრულებისთვის საჭირო მოთხოვნები?
3. არის თუ არა სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო რესურსები თქვენთვისხელმისაწვდომი?
4. არის თუ არა კონკურენტუნარიანი სასწავლო უნივერსიტეტი სადაც თქვენ მუშაობთ?
5. რას მიიჩნევენ სხვა ადამიანები (თქვენი ხელმძღვანელი, თანამშრომლები და ა.შ.) თქვენ ძლიერმხარეებად?
6. რა არის დაწესებულების ძლიერი მხარეები?
7. მოგწონთ თუ არა დაწესებულების მიდგომები პერსონალისადმი?
8. თვლით თუ არა რომ დაწესებულების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა სასწავლო უნივერსიტეტისაკმაყოფილებს უმაღლესი განათლების სასწავლო პროგრამებისატვის წაყენებულსტანდარტებს?
9. როგორ შეაფასებთ შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტს მოქმედაკრედიტირებული საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს?
10. განიცდით თავდაჯერებულობას თქვენი განათლებისა თუ უნარების გამო?
11. არის თუ არა ადვილად გასაგები ჩვენს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია?
12. დაწესებულებაში ხშირია თუ არა ახალი გამოცდილების/ცოდნის გაზიარება?
13. იცნობთ თუ არა დაწესებულების მისიასა და მიზნებს და იცით თუ არა რომ მისის ცოდნასავალდებულოა ყველა თანამშრომლისათვის?
14. რა გმატებს მოტივაციას:
15. მოგწონთ თუ არა დაწესებულების ადგილმდებარეობა?
16. დაწესებულების სუსტ მხარეებად რას მიიჩნევთ?
17. რა სავარაუდო შედეგი შეიძლება მოჰყვეს სიტუაციას, რომლის შეცვლაც გსურთ?
18. თვლით თუ არა რომ პროგრამები და შესაბამისი კვალიფიკაცია, რომელსაც ახორციელებსდაწესებულება არის მოთხოვნადი შრომის ბაზარზე?
19. მოგწონთ თუ არა მოქმედი საგანათლების პროგრამების ახალ სტანდარტებზე გადასვლა და ამმხრივ რომელი ახალი პროგრამების შემუშავებას ისურვებდით სასწავლო უნივერსიტეტში?1. კი 2. არა 3. არ ვიცნობ აღნიშნულ სისტემას
20. მატერიალური წახალისების მიზნით რა შეიძლება გაკეთდეს სიტუაციის გამოსასწორებლად?
21. რამდენად ხართ ჩართული სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში
22. იცნობთ თუ არა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალ მოთხოვნებს
23. გაეცანით თუ არა სასწალო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმას დაადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკას, რომელიც დევს ვებ გვერდზე და რა მონაწილეობამიიღეთ მის შედგენაში;
22.იცით თუ არა, რომ სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს მიერ რეკომენდირებულია სავალდებულო მოთხოვნად სასწავლო უნივერსიტეტში მომუშავე ადმინისტრაციული, აკადემიური პერსონალისათვისა და სტუდენტებისათვის ვებ გვერდზე განთავსებული ყველა ნორმატიული აქტების გაცნობა.
23. ხართ თუ არა აფილირებული სასწავლო უნივერსიტეტთან და რა საქმიანობაში გამოიხატებათქვენი აფილირება;
24. იცით თუ არა რომ სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს საქმის წარმოების ელექტრონულისისტემა და ინერგება პლაგიატობის შემოწმების მექანიზმები;
25. იცით თუ არა რომ რა ფუნქციები აკისრია სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს დარომელი სტრუქტურებია ჩართული სასწავლო უნივერსიტეტის მართვაში.
26. იცნობთ თუ არა სასწავლო უნივერსიტეტის დებულებას და სასწავლო პროცესისმარეგულირებელ წეს.
27. იცნობთ თუ არა სასწავო უნივერსიტეტში მოქმედ ადამიანური რესურსების მართვისპოლიტიკას;
28. იცნობთ თუ არა ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმებს და ვებ გვერდზეგანთავსებულ ხარისხის მექანიზმების მოქმედების ძირითად პრინციპებს;
29 იცით თუ არა როგორ ფასდება ახალი სტანდარტების მიხედვთ საგანმანათლებლოპროგრამებში სწავლის შედეგები, როგორ დგება სწავლის შედეგების რუკა ;
30. თუ გაეცანით ვებ გვერდზე განთავსებულ აკრედიტაციის სტანდარტებს და ავტორიზაციისსახელმძღვანელოს
31 იცნობთ თუ არა სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმას 3 და 7წლიანს’2018-2024წწ
32. იცნობთ თუ არა სასწავლო უნივერსიტეტში ბიზნეს უწყვეტობის გეგმას
33. თუ იცნობთ შრომითი ბაზრის კვლევის შედეგებს
გთხოვთ გამოთქვათ მოსაზრებები გატარებული და დამატებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service