แบบสอบความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (กลุ่มบริหารวิชาการ)
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบรืหารจัดการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามหลักภารกิจ 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน 
        ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล
        ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (กลุ่มบริหารวิชาการ)
2. ระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลส่วนบุคคล *
Next
Clear form
This form was created inside of โรงเรียนประชารัฐ. Report Abuse