สมัครสมาชิกเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามส​ัญญจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่รา​ชการในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบ​แทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของสถาบันอุด​มศึกษา
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question