ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตรแบบสอบถาม นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
แบบสอบถาม นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
เรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. แบบสอบถามฉบับนี้ มีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของนักศึกษา/บัณฑิต
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้จะนำไปใช้ในการเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบ การพัฒนาหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4. คำตอบของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อการประเมินคุณภาพหลักสูตรเท่านั้น และจะไม่มี ผลกระทบใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms