แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สำเร็จการศึกษา
เนื่องจากหน่วยงานของท่านมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
พณิชยการ – วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ดังนั้นทางวิทยาลัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ ผู้สำเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถามนี้ ข้อมูลที่ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
สถานที่ตั้ง *
Your answer
ลักษณะของสถานประกอบการ *
ผู้ให้ข้อมูล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
เบอร์โทร *
Your answer
ชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ปฎิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
Your answer
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
1.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทางปัญญา
1.1 ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ *
1.2 ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน *
1.3 ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ ให้เกียรติผู้อื่น *
1.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา *
1.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน *
1.6 มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล *
2.ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถภาพทั่วไป ได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน
2.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ *
2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน *
2.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป *
2.4 การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานป็นทีม *
2.5 ความสามารถในการใช้สติและการคำนวณ *
2.6 ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน *
3.ด้านสมรรถนะวิชาชีพได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
3.1 ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ *
3.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน *
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อมูลเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
1.ปัญหาในการปฏิบัติงาน *
Your answer
2.ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms