სახელმწიფო უწყებების და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი
ყურადღება! აღნიშნული ფორმა გამოიყენება როგორც სარჩევი! სტაჟირების გავლის მიზნით შერჩეული უწყებისა და სასურველი მიმართულების შესახებ მიუთითეთ სამოტივაციო წერილის შესავალში!
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ააიპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
სსიპ -მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
სსიპ-ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა(ქუთაისი )
სსიპ-ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა(გარდაბნის სასწავლო ცენტრი)
სსიპ-ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა (გარდაბნის რეგიონული სასწავლო ცენტრი)
სსიპ-ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა (დმანისის რეგიონული სასწავლო ცენტრი)
სსიპ-ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა (მარნეულის რეგიონული სასწავლო ცენტრი)
სსიპ-ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა (ნინოწმინდის რეგიონული სასწავლო ცენტრი)
სსიპ-ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ( ლამბალოს რეგიონული სასწავლო ცენტრი)
სსიპ-ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა (ლაგოდეხის რეგიონული სასწავლო ცენტრი)
სსიპ-ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა (ახალქალაქის რეგიონული სასწავლო ცენტრი)
სსიპ-ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა (წალკის რეგიონული სასწავლო ცენტრი)
სსიპ შოთა რუსთაველისსაქართველოს ეროვნულისამეცნიერო ფონდი
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
სსიპ-ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
სსიპ - განათლების საერთშაროსო ცენტრი
ქვემო ქართლის რეგიონის საჯარო სკოლები
სამცხე - ჯავახეთის რეგიონის საჯარო სკოლები
კახეთის რეგიონის საჯარო სკოლები
ქალაქ თბილისის საჯარო სკოლები და რესურსცენტრები
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი
სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,,ერქვანი“
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი“
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი“
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“
სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სსიპ-შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
სსიპ „თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“
სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე
გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
სსიპ “საქართველოს ეროვნული არქივი”
სსიპ “დანაშაულის პრევენციის ცენტრი”
სსიპ “იუსტიციის სახლი”
სსიპ “საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“
სსიპ “სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო - ანალიტიკური სამსახური
სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
სსიპ ადამიანით ვაჭრობის(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
სსიპ ,,ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი
სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტო
სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურიდაცვის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი
სსიპ საქართველოს სოფლის მერუნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტო
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
სსიპ - ეროვნული სატყეო სამსახური
სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა
სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტსი მერია
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
წალკის მუნიციპალიტეტის მერია
სამცხე - ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაცია
სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია
შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
გორის მუნიციპალიტეტის მერია
კასპის მუნიციპალიტეტის მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია
კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი
საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ყურადღება! აღნიშნული ფორმა გამოიყენება როგორც სარჩევი! სტაჟირების გავლის მიზნით შერჩეული უწყებისა და სასურველი მიმართულების შესახებ მიუთითეთ სამოტივაციო წერილის შესავალში!
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms