იხილეთ სახელმწიფო უწყებების და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი
ყურადღება! აღნიშნული ფორმა გამოიყენება როგორც სარჩევი! სტაჟირების გავლის მიზნით შერჩეული უწყებისა და სასურველი მიმართულების შესახებ მიუთითეთ სამოტივაციო წერილის შესავალში!
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
სსიპ -მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
სსიპ შოთა რუსთაველისსაქართველოს ეროვნულისამეცნიერო ფონდი
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქვემო ქართლის რეგიონის საჯარო სკოლები
სამცხე ჯავახეთის რეგიონის საჯარო სკოლები
კახეთის რეგიონის საჯარო სკოლები
ქალაქ თბილისის საჯარო სკოლები და რესურსცენტრები
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“
სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“
სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“
სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივი“
სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“
სსიპ „იუსტიციის სახლი“
სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტო“
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თეატრი
თოჯინების სახელმწიფო პროფესიული თეატრი
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სსიპ-შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
სსიპ „თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
სსიპ „თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი.“
მირზა-ფათალი ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
სსიპ სმირნოვის მუზეუმი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი (მცხეთის რაიონი, სოფელი ჯიღაურა)
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი (მცხეთის რაიონი, სოფელი წილკანი)
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი (მცხეთის რაიონი, სოფელი წილკანი)
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი (მცხეთის რაიონი, სოფელი წილკანი)
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი (მცხეთის რაიონი, სოფელი წილკანი)
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი (მცხეთის რაიონი, სოფელი წილკანი)
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი (მცხეთის რაიონი, სოფელი წილკანი)
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი (მცხეთის რაიონი, სოფელი წილკანი)
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი (მცხეთის რაიონი, სოფელი წილკანი)
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი (მცხეთის რაიონი, სოფელი წილკანი)
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი (ოზურგეთის რაიონი, ანასეული
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი (მცხეთის რაიონი, სოფელი წილკანი)
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სსიპ აქართველოს სოფლის მერუნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
სსიპ აქართველოს სოფლის მერუნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
სსიპ აქართველოს სოფლის მერუნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
სსიპ აქართველოს სოფლის მერუნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსსსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტო
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსსსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტო
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსსსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტო
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
დაცული ტერიტორიების სააგენტო
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო - ანალიტიკური სამსახური
სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
სსიპ ადამიანით ვაჭრობის(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
სსიპ ,,ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი
სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტო
სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალურიდაცვის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
თბილისის საკრებულო
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტსი მერია
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
წალკის მუნიციპალიტეტის მერია
სამცხე ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაცია
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია
სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია
კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია
კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია
შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
გორის მუნიციპალიტეტის მერია
კასპის მუნიციპალიტეტის მერია
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ყურადღება! აღნიშნული ფორმა გამოიყენება როგორც სარჩევი! სტაჟირების გავლის მიზნით შერჩეული უწყებისა და სასურველი მიმართულების შესახებ მიუთითეთ სამოტივაციო წერილის შესავალში!
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms