แบบประเมินความคิดเห็นบทเรียน e-Learning โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อมวลชนของ มสธ. (STOU Online Courseware)

*** โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ***

คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ

e-Learning ของ มสธ.โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ของ มสธ.
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. คำแนะนำในการเรียน
  2. การประกาศการให้ข้อมูลผู้เรียนทราบ
  3. การประเมินผลการเรียน
  4. วิธีเรียนบทเรียน
  Please enter one response per row
  5. เมนูหลักเข้าใจง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
  6. มีความง่ายในการใช้หน้าจอ
  7. มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้าจอ
  8. งานที่มอบหมายแต่ละบทเรียนมีความสำคัญต่อการเรียน
  9. คุณภาพของภาพและงานกราฟิก ชัดเจนเหมาะสม
  10. ขนาดของตัวอักษร ภาพ และกราฟิก ชัดเจน เหมาะสม
  11. การออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์ สะดวกและใช้ง่าย
  12. รูปแบบบทเรียนกระตุ้น ความสนใจผู้เรียน
  13. การลำดับเนื้อหา เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละบทเรียน
  14. เนื้อหามีความทันสมัยกับผู้เรียน
  15. ความยาวของเนื้อหาในแต่ละทางเหมาะสม
  16. ภาษาที่ใช้ในเนื้อหา เหมาะสมกับระดับผู้เรียน
  17. การเชื่อมโยงจากเนื้อหาไปแหล่งอื่นๆ เหมาะสม
  Please enter one response per row
  18. การประเมินผล กับกิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน
  19. ลักษณะของการประเมินผลการเรียนมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  20. ความพึงพอใจในภาพรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question