แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
ข้อชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย / ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
Required
อายุ *
Required
ท่านมารับบริการ *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1. ด้านเวลา *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้าบริการตามที่ประกาศ
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น การมาก่อนต้องได้รับบริการก่่อน
3. ด้านบุคลากร *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามาถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
3.4 ความซื่อสัตว์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
ความสะอาดของสถานที่/สำนักงานที่ให้บริการ
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมในระดับใด *
ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
กรุณาลงวันที่ที่ตอบแบบสอบถาม
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy