BIZILABE oporretako tailerrak/talleres BIZILABE para vacaciones
Bizilaben 'Oporretako tailerrak' 2019-2020rako
- NOIZ:
- Gabonetan (2019ko abenduaren 23tik 27ra)
- Aste Santuan (2020ko apirilaren 14tik 17ra)
- Udan (2020ko ekainaren 22tik 26ra)
- ADINA: 12-15 urte
- ORDUTEGIA:
- GOIZEZ: 9:30-11:00
- GOIZEZ: 11:30-13:00
- PREZIOA, tailer bakoitzeko
- Kuota arrunta: 15 € tailer eta gazte bakoitzeko
- Familia ugaria: 10 € tailer eta gazte bakoitzeko
- Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta: 4 € tailer eta gazte bakoitzeko

------------------------------------------------------------
Talleres Bizilabe en Vacaciones
- CUÁNDO:
- Navidades (23 a 27 de diciembre de 2019)
- Semana Santa (14 a 17 de abril de 2020)
- Verano (22 a 26 de junio de 2020)
- EDAD: 12-15 años
- HORARIO:
- MAÑANAS: 9:30-11:00
- MAÑANAS: 11:30-13:00
- PRECIO:
- Cuota ordinaria: 15 €/ por taller
- Familias numerosas: 10 €/por taller
- Rentas de Garantías de Ingresos: 4 €/por taller
Aukeratu oporretako tailerra / Elige el taller de vacaciones (12-15 urte/años)
9:30-11:00
11:30-13:00
Gabonak / Navidades
9:30-11:00
11:30-13:00
Aste Santua /Semana Santa
9:30-11:00
11:30-13:00
Udako tailerrak / Talleres de verano
GAZTEAREN DATUAK/DATOS DEL O DE LA JÓVEN
Izena / Nombre *
Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Bizilekua / Domicilio *
Oharra: Bilbon erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente empadronados/as en Bilbao
PK / CP *
Ikastetxea / Centro escolar *
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Aurretik beste tailerren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún otro taller? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Kobraketarako k/k aren zenbakia (IBAN) / Número de c/c (IBAN) para realizar el cobro *
Guraso edo tutorearen izena, abizena eta NANa / Nombre, apellidos y DNI del padre, de la madre o tutor/tutora *
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Nola izan duzue programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Oharrak / Observaciones
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse