แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะทาง ICT เพื่อนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เพศ *
2.สาขา *
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ด้านความเข้าใจก่อน-หลัง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สด
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน อบรม
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังอบรม
2.ด้านความรู้ความเข้าใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สด
สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง
สามารถบูรณาการเนื้อหาและทักษะจากการอบรมไปใช้กับการเรียนของตนเองได้
ในการอบรมครั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้
3. ด้านการนำเสนอ/การบรรยาย การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สด
การเตรียมตัวและความพร้อม
เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้
การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
การใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
การตอบคำถามได้ถูกต้องและตรงประเด็น
ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการนำเสนอ/การสอน (ถ้ามี)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับการให้บริการ สถานที่ ระยะเวลา การนำความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ
1. ด้านการลงทะเบียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สด
ได้รับข่าวสาร/การจัดกิจกรรมล่วงหน้า
การลงทะเบียนสะดวกรวดเร็ว
ความสุภาพและเต็มใจให้บริการ
การตอบคำถามและให้คำแนะนำ
การบริการและอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม
2. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สด
สถานที่อบรมมีความเหมาะสม
ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
3. ด้านการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สด
สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนได้
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้การเรียนได้
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตตามบทบาทและหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม
มีความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้ปรับไปใช้ปฏิบัติจริง
4. ด้านความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สด
การประชาสัมพันธ์
ความเหมาะสมของวัน-เวลา
ความเหมาะสมของสถานที่
ประโยชน์ที่ได้รับ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความพึงพอใจในสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ
การอบรมโดยภาพรวม
ท่านต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมในลักษณะเดียวกันนี้อีก
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms