แบบสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการและการวิจัยของชุมชน บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แบบสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนการให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของชุมชน บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสำรวจนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question