АНКЕТА ЗА ЗАДОВОЛСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИ

Целта на овој прашалник е да се добијат статистички валидни податоци за мислењето на граѓаните за услугите кои ги добиваат од општината.
Резултатите од овој прашалник ќе бидат основа за подобрување нa планирањето, за алоцирање на ресурсите, како и за подобрувањето на процесот на креирање на јавните политики на локално ниво во општината.

Прашалникот е анонимен.

  I. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ НА ИСПИТАНИКОТ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. ПРАШАЊА ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ ВО ОПШТИНАТА И ЗА ЗАДОВОЛСТВОТО ОД ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

  1. Како би ја оцениле Вашата општина како место за живеење?
  2. Оценете ја Вашата општина како место за одгледување и растење на Вашите деца?
  3. Оценете го квалитетот на животот во Вашата општина?
  4. Како би ја оцениле Вашата општина како место за пензионерите (старите лица)?
  5. Како би ја оцениле Вашата општина како место за живеење за ранливите категории на сограѓани?
  6. Оценете ги можностите за вработување во Вашата општина.
  7. Оценете ја безбедноста на заедницата во Вашата општина.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  III. ЗАДОВОЛСТВО ОД ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

  1. Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија и претприемништвото на локално ниво
  2. Промовирањето на самовработување во Вашата општина
  3. Локален економски развој (општа оцена)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. Снабдување со вода
  2. Канализациона мрежа
  3. Пречистување отпадни води
  4. Собирање и третман на цврст отпад
  5. Јавна чистота
  6. Гробишта
  7. Јавно зеленило
  8. Јавно осветлување
  9. Јавни пазари
  10. Јавни паркиралишта
  11. Комунални услуги (општа оцена)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. Образование
  2. Урбанистичко планирање
  3. Животна средина
  4. Комунални дејности
  5. Спорт и рекреација
  6. Култура
  7. Локален економски развој
  8. Заштита и спасување на граѓани
  9. Здравство
  10. Социјална и детска заштита
  Please enter one response per row
  1. Економично ги троши парите
  2. Наменски располага со парите
  3. Добро соработува со други агенции и институции (субјекти) во обезбедувањето на услугите
  4. Нуди јавни добра за подобрување на општествената благосостојба
  Please enter one response per row

  IV. ПРИНЦИПИ НА ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ (ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ПАРТИЦИПАЦИЈА, ОТЧЕТ, ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ)

  1. Знаење и компетентност
  2. Домаќинско работење на општината
  3. Навремено извршување на задачите
  4. Посветување внимание на граѓаните
  5. Целосен впечаток
  Please enter one response per row
  1. Задоволен сум од начинот на кој се менаџира општината.
  2. Задоволен сум од начинот на кој се менаџираат јавните претпријатија.
  3. Градоначалникот и советот ги имаат предвид ставовите и мислењата на граѓаните.
  4. Претставниците на мојата општина имаат одговорен пристап кон лицата со посебни потреби.
  5. Претставниците на мојата општина преземаат мерки за недискриминација на немнозинските етнички заедници.
  6. Претставниците на мојата општина преземаат превентивни мерки за спречување родова нееднаквост.
  7. Граѓаните на општината се информирани за активностите и плановите на општината.
  Please enter one response per row
  1. Стратегии
  2. Урбанистички планови
  3. Општински буџет
  4. Програми
  5. Општо за учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуки
  Please enter one response per row
  1. Општинската администрација
  2. Јавните локални претпријатија
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ВИ БЛАГОДАРИМЕ