ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรม
ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรม
๑. ท่านได้รับการปฏิบัติจากพนักงานสอบสวนอย่างสุภาพให้เกียรติตามสมควร *
๒. พนักงานสอบสวนตรงต่อเวลาเมื่อมีนัดหมายทางคดีกับท่าน *
๓. ก่อนจะทำการสอบปากคำพนักงานสอบสวนจะมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม *
๔. ท่านได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอน หรือระยะเวลาของคดีจนสามารถตัดสินใจในเรื่องคดีได้อย่างถูกต้อง(เข้าถึง) *
๕. มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการสอบสวนคดีอาญาในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนและปฏิบัติได้จริง *
๖. ถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องท่านสามารถพบผู้กำกับการ หัวหน้างานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของสถานีได้ *
๗. ท่าสามารถตรวจสอบคำให้การและเอกสารของท่านในสำนวนการสอบสวนได้ *
๘. พนักงานสอบสวนตอบคำถามเกี่ยวกับคดีของท่านจนเกิดความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายและข้อเท็จจริง *
๙. ท่านได้รับความคืบหน้าของคดีทุกระยะในชั้นพนักงานสอบสวน *
๑๐. ท่านเชื่อว่าพนักงานสอบสวนจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยให้กับบุคคลไม่เกี่ยวข้อง(ปกป้องความลับ) *
๑๑. พนักงานสอบสวนมีวิธีการตามกฎหมายในการให้ความคุ้มครองพยานและผู้เสียหายให้ได้รับความปลอดภัย *
๑๒. ท่านได้รับการปฏิบัติจากพนักงานสอบสวนในเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งความและการสอบสวนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม *
๑๓. ท่านเชื่อว่าพนักงานสอบสวนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด *
๑๔. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของคุณธรรม โดยมีความซื่อสัตย์สุจริต *
๑๕. พนักงานสอบสวนไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ รักษาที่เกิดเหตุและเ้ก็บวัตถุพยานด้วยตนเอง *
๑๖. พนักงานสอบสวนสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว *
๑๗. พนักงานสอบสวนมีความรู้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีเป็นอย่างดี *
๑๘. พนักงานสอบสวนแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย *
๑๙. พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และมีความับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ *
๒๐. พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมั้นนิติวิทยาศาสตร์ช่วยในการสอบสวน *
ส่วนที่๒ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด ในความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรม
ส่วนที่๓ ข้อเสนอแนะความเชื่อมั่นของผุ้เสียหาย ที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรม
ส่วนที่๔ ข้อมูลเบื้องต้นผู้กรอกแบบสอบถาม
๑. ท่านพัีกอาศัยในเขตพื้นที่ของ *
ท่านประกอบอาชีพ *
รายได้/เงินเดือนของท่าน *
ท่านมาติดต่อ สภ.ลำปลายมาศเกี่ยวกับเรื่องใด *
๕. ท่านมีปัญหาเดือดร้อนหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริการของ สภ.ลำปลายมาศ (ถ้ามีโปรดระบุ)
ท่านมาขอรับบริการวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy