[แบบสอบถาม] ความพึงพอใจของระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ของนิสิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยบูรพา
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสำรวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนออนไลน์ของนิสิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ไม่มีผลต่อการเรียนของท่านแต่ประการใด กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านเพือนำไปปรับปรุง
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัญหาในการลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. ท่านสังกัดคณะใด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service