PETICIÓ D'ALTA A ACDMA ----- ACTUALITZACIÓ DE DADES Associats/ades
> ALTES: Petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA www.acdma.org
DONA'T D'ALTA: http://mediaciodeconflictes.blogspot.com.es/p/associe.html

> ACTUALITZACIÓ: Actualització de dades dels associats/ades i pre-associats/ades.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTA ASSOCIATS / ASSOCIADES
Primer pas: Omplir el formulari present
Segon pas: Enviar la documentació a info@acdma.org en format pdf.
o en format paper per correu postal a ACDMA C/ Roger de Llúria, 108 – 2n 1ª esq. 08037 Barcelona.
DOCUMENTACIÓ ASSOCIATS: presenteu els 5 ó 6 documents següents:
01 Currículum professional sintètic, el que utilitzeu habitualment preferentment resumit a 6 pàgines o menys.
02 Fotocòpia del vostre títol universitari, no cal compulsa de moment.
03 Fotocòpia del vostre/s títol/s en formació específica en mediació, no cal compulsa de moment.
04 Document de la pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes.
Descarregueu-vos publicitat https://goo.gl/Xpss64
05 Document omplert de la Memòria de pràctica professional amb la vostra signatura. Descarregueu-vos el formulari https://goo.gl/jhYxVt i llegiu les diferents opcions que teniu per explicar el vostre inici professional en la mediació i la gestió de conflictes.
06 OPCIONAL: Documentació que avali la activitat mediadora descrita a la memòria (si s'escau, anònim i en format mínim)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTA PRE ASSOCIATS / ASSOCIADES:
Primer pas: Omplir el formulari present
Segon pas: enviar la documentació en format electrònic a info@acdma.org .
DOCUMENTACIÓ PRE ASSOCIATS: En pdf, matrícula de la formació en mediació de conflictes en curs o pdf del títol si la formació ha finalitzat
La durada màxima de pertànyer a ACDMA com pre-associat/ada és de dos anys.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTUALITZACIÓ DE DADES associats/ades i pre-associats/ades
Omplir el formulari present i avisar a info@acdma.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUOTES 2014, 2015 i 2016
Associats/ades: Quota d'alta: € 30,00 Quotes semestrals: 50,00 € (inscripcions fins el 31 de gener o el 31 de juliol pagaran tot el semestre, les altres, la part proporcional segons data d'inscripció)
Pre – associats/ades; estudiants en formació i persones formades sense inici professional: 50% de les quotes semestrals en un únic ingrés anual.
DADES PRINCIPALS SOL·LICITANT
15 ÍTEMS
1. ALTA / ACTUALITZACIÓ *
Quin tràmit voleu fer? Us voleu associar o pre-associar? Ja formeu part de l'Acdma i voleu actualitzar les vostres dades?
2. COGNOMS, NOM *
Per aquest ordre: Cognom1 Cognom 2, Nom . Exemple: Fernandez García, Noelia
3. Número
ALTES: Deixeu en blanc ACTUALITZACIONS: Poseu el número o "no recordo"
4. NIF *
Exemple: 4032011F tot seguit sense punts ni espais
5. REGISTRE CMDPC *
Consteu com a persona homologada pel CMDPC? Reuniu els requisits per a registrar-vos al CMDPC? Consulteu si és el cas a http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/
6. PÒLISSA RC *
Pòlissa Responsabilitat Civil que cobreix específicament la vostra activitat professional com a mediador/a
7. Gènere *
8. Data de naixement *
Poseu 6 dígits separats per una barra. Dia/Mes/Any Exemple: 10/02/1960
MM
/
DD
/
YYYY
9. EMAIL *
Email de contacte
10. Telèfon *
Poseu sis dígits numèrics. Per exemple: fix 938402324 610157255
11. WEB
Pàgina web, perfil professional públic de Linkedin, fitxa professional pública d'un Col·legi professional, pàgina professional de Facebook...etc. Si l'enllaç és molt llarg, feu servir un escurçador com per exemple http://www.dom.cat/ com per exemple https://www.linkedin.com/in/renata-herms-fontquerni-a03873b8/ = http://dom.cat/12nj Altres exemples de web's de persones mediadores associades http://josefamoron.blogspot.com.es/ - http://gestioninteligentedeconflictos.es/ - http://www.conniecapdevila.com/
12. Adreça postal
Adreça postal principal. Tipus de via, Nom de la via, número, pis, porta. Codi Postal POBLACIÓ Per exemple: Avda. de la Verge de Montserrat, 15, 2n 1a - 08420 CANOVELLES
13. DEMARCACIÓ *
La corresponent a la vostre adreça principal
14. XARXA ACDMA *
Formeu part de la Xarxa Social de l'ACDMA? Xarxa oberta a tothom http://acdmasocialnetwork.ning.com/ Cal pertànyer com a CANAL de comunicació ACDMA -> associats/ades, simpatitzants, pre-associats ... etc
15. IDIOMES
Amb quin/s idioma/es podeu desenvolupar una mediació de conflictes APART del castellà i/o català?
FORMACIÓ ESPECÍFICA PRINCIPAL EN MEDIACIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES
6 Ítems
16. NIVELL
Nivell de la vostra formació principal en mediació
Clear selection
17. METODOLOGIA
Metodologia de la vostre formació principal en mediació
Clear selection
18. ANY FINALITZACIÓ
Any de finalització de la vostre formació principal en mediació. Escriviu 4 dígits. Exemple: 2004
19. NOM TÍTOL MEDIACIÓ
Nom sintètic del títol de la vostre formació principal en mediació
20. HOMOLOGACIÓ
La vostre formació principal en mediació està homologada pel CMDPC?http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/formacio_homologada/
Clear selection
21. INSTITUCIÓ
Quina institució avala la vostre formació principal en mediació?
Clear selection
EXPERIÈNCIA/ ACTIVITAT PROFESSIONAL PRINCIPAL EN LA MEDIACIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES
3 Ítems
22. ANY INICI
Any d'inici de la vostre ACTIVITAT PROFESSIONAL PRINCIPAL en la Mediació i gestió de conflictes, 4 dígits. Exemple: 1995
23. LABORAL
Per compte propi: autònom/a Per compte de tercers: contractat/ada
Clear selection
24. ÀMBITS MEDIACIÓ
ÀMBITS de treball principals en MEDIACIÓ DE CONFLICTES en que teniu EXPERTESA, us desenvolupeu, teniu experiència o esteu especialitzats. Com a màxim assenyaleu els 5 principals.
FORMACIÓ PRINCIPAL EN LA PROFESSIÓ D'ORIGEN O DE BASE
3 Ítems.
25. NIVELL
Nivell de la vostra formació PRINCIPAL d'origen o de base
Clear selection
26. FORMACIÓ ORIGEN
Indiqueu només una opció, la principal, la més vinculada a la vostre professió de base o d'origen. Si considereu important fer constar que son dues titulacions universitàries, assenyaleu un màxim de 2 opcions.
27. ANY FINALITZACIÓ
Any de finalització de la vostre formació universitària PRINCIPAL de base o d'origen, 4 dígits. Exemple: 1995
EXPERIÈNCIA / ACTIVITAT PROFESSIONAL EN LA PROFESSIÓ D'ORIGEN O DE BASE
4 ÍTEMS
28. ANTIGUITAT ORIGEN
Any d'inici professió d'origen , 4 dígits. Exemple: 1995
29. LABORAL
Per compte propi: autònom/a Per compte de tercers: contractat/ada.
Clear selection
30. COL·LEGI
Nom del Col·legi en que esteu col·legiat/ada. Poseu preferentment només les sigles. Deixeu en blanc si no esteu col·legiat/ada.
Clear selection
31. ÀMBITS ORIGEN
ÀMBITS de treball principals de la PROFESSIÓ de BASE O D'ORIGEN en que teniu EXPERTESA, us desenvolupeu, teniu experiència o esteu especialitzats. Com a màxim assenyaleu els 3 principals.
GESTIÓ DE L'ALTA A L'ASSOCIACIÓ
Les noves altes s'aproven per la Junta directiva un cop s'ha rebut correctament la documentació.
32. TRAMESA
Ens heu fet arribar la documentació? Recordeu: Currículum, Títol universitari, Títol mediació, Pòlissa i/o rebut RC i Memòria professional. Opcional: certificat o documentació (anònima) que avali la experiència professional.
Clear selection
33. CRÈDITS
Amb quins crèdits us doneu a conèixer professionalment? Màxim una línia. Vindria a ser la descripció que acompanya al vostre nom en les vostres targes de visita professionals. - Exemple 1: "Advocada i mediadora. Especialista en Família" - Exemple 2 "Mediadora i psicòloga. Experta en Teràpia familiar" - Exemple 3 "Mestre especialista en gestió de la convivència" - Exemple 4 "Professor universitari i Conflictòleg" - Exemple 5 "Sociòloga. Gestora de Conflictes"
34. ENTITAT BANCÀRIA
Nom de la entitat bancària on domiciliareu els quotes. Més endavant us sol·licitarem els 24 dígits del vostre compte.
Clear selection
35. COMENTARIS
De manera molt breu, si us plau. O feu arribar un mail a info@acdma.org
PER A FINALITZAR
Per a més informació i com avís de la vostra petició, feu arribar un email a info@acdma.org amb el Tema: Alta associació o Tema: Actualització de dades

Li informem que les dades personals que ara ens facilita seran incorporades a un fitxer informàtic i que en cap cas seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, ha de comunicar-ho a info@acdma.org


MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRE COL·LABORACIÓ!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy