FORMULAR VLERËSIMI (Anketim)
Ju lutemi plotësoni këtë formular. Përgjigjet tuaja do të shërbejnë si një tregues për efektshmërinë e planit mësimor, programeve mësimore dhe mësimdhënies. Për plotësimin e këtij formulari përdorni sipas rastit shkallën 1-5 (të cilën 1 shënon nivelin më të ulët dhe 5 nivelin më të lartë) ose PO, JO. Sipas rastit qarkoni numrin përkatës ose alternativat PO, JO. Përdorni PP për alternativën “PA PËRGJIGJE”. Përdorni hapësirat e parashikuara për komentet dhe sugjerimet tuaja.
Universiteti Eqrem Çabej
Departamenti *
Your answer
Programi i Studimit i Ciklit të Parë / Dytë:
I. VLERËSIMI I VEPRIMTARISË SË DEPARTAMENTIT. *
MM
/
DD
/
YYYY
Niveli pikeve *
1
2
3
4
5
PA PËRGJIGJE
Departamenti u ka vënë në dispozicion studentëve programet e lëndëve dhe dokumentacionin tjetër informues
Departamenti përpiqet për përsosjen e kurrikulës në funksion të tregut të punës
Departamenti realizon një politikë të drejtë vlerësimi për studentët
Departamenti realizon një veprimtari mbështetëse për kërkimin shkencor të studentëve
Sa përputhet profili ideal i profesionit tuaj me përgatitjen tuaj reale
Departamenti bashkëpunon me studentët
II. Vlerësimi i planit mësimor të programit të studimit
Your answer
A janë të domosdoshme të gjitha lëndët në planin mësimor?
A ka lëndë të vështira?
A mendoni se është e arsyeshme/e drejtë shpërndarja e lëndëve gjatë vitit akademik?
Orët a janë të mjaftueshme?
Raporti leksione/seminare/ushtrime/laboratore është i drejtë?
A ka lëndë që kanë përsëritje me lëndë të tjera?
Detyrimet e lëndëve janë të përcaktuara qartë?
Lëndët zhvillohen në vitin e duhur?
III. Vlerësimi i mësimdhënies
1
2
3
4
5
PA PËRGJIGJE
Sa e zotëron lëndën pedagogu?
Pedagogu krijon një klimë bashkëpunimi dhe diskutimi me studentët gjatë mësimit?
Shpjegimet dhe ekspozimi i ideve të lëndës a janë të qarta për ju?
Në parashtrimin e ideve a ka lidhje logjike?
A ju rikujton njohuritë e marra më parë?
Studentët a e ndjekin me vëmendje fjalën e pedagogut?
A realizohen situata problemore, sqarim pyetjesh gjatë paraqitjes teorike dhe të ushtrimeve?
A ndihen të motivuar studentët?
A kuptohet përmbajtja e materialit në përfundim të pjesës teorike?
Si është lidhja e teorisë me praktikën?
Pedagogu vë në dispozicion bazën matreriale- didaktike (tekst), në funksion të përvetësimit të njohurive?
Pedagogu i ndihmon studentët të marrin përgjigje për pyetjet që kanë?
Pedagogu bën prezantime të mira dhe flet me elokuencë dhe a përdorë shumëllojshmëri mënyrash në dhënien e njohurive?
Përmendni lëndët me zhvillimin e të cilave jeni të kënaqur
Your answer
Përmendni lëndët me zhvillimin e të cilave nuk jeni të kënaqur
Your answer
Përmendni lëndët në të cilat vlerësimi mbi njohuritë tuaja është bërë: a. me objektivitet
Your answer
Përmendni lëndët në të cilat vlerësimi mbi njohuritë tuaja është bërë: b. me mungesë objektiviteti.
Your answer
IV. Vlerësimi i praktikës
1
2
3
4
5
PA PËRGJIGJE
Paraqitja e qëllimeve dhe objektivave të praktikës
Mbështetja e praktikës me udhëzuesit dhe materialet përkatëse
Ndjekja e praktikës nga pedagogët
Bashkëpunimi me institucionet ku zhvillohet praktika
Lidhja e praktikës me teorinë
Përputhja e praktikës me përgatitjen profesionale
Vlerësimi i studentëve për praktikën
V. Vlerësimi i materialeve dhe i mjeteve mësimore
1
2
3
4
5
PA PËRGJIGJE
Materialet mësimore (tekste bazë, tekste ndihmëse) janë të mjaftueshme
Materialet mësimore janë të përshtatshme për lëndën.
Materialet mësimore janë bashkëkohore
Materialet mësimore janë të shumëllojshme
Mjetet mësimore përdoren gjerësisht
Mjetet mësimore janë të shumëllojshme
Biblioteka është e pasur
VI.Vlerësimi i performancës së administratës
Your answer
A jeni të kënaqur nga shërbimet në sekretaritë mësimore?
A jeni të kënaqur me shërbimet në zyrat e financës?
A jeni të kënaqur me shërbimet në bibliotekë?
VII. Komente, vërejtje dhe sugjerime
Your answer
1. Për veprimtarinë e departamentit
Your answer
2. Për planin mësimor
Your answer
3. Për mësimdhënien dhe pedagogët
Your answer
4. Për praktikën mësimore apo profesionale
Your answer
5. Për materialet dhe mjetet mësimore
Your answer
6 Për perfomancën e administratës
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University of Gjirokastra. Report Abuse - Terms of Service