สอบถามความพึงพอใจหน่วยงานที่ฝึกงาน

นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาสถานฝึกงานของปีการศึกษาถัดไป และเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องที่กำลังหาสถานที่ฝึกงาน
ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ความพึงพอใจในการต้อนรับ/ดูแลของหน่วยงาน
  นักศึกษาได้รับความรู้หรือประสบการณ์
  นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาในการฝึกงาน
  นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความเหมาะสมของอุปกรณ์และเครื่องมือในสถานฝึกงาน
  ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานฝึกงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question