!دست دولت از منابع سازمان تامين اجتماعي كوتاه
ما مخالف هر گونه مصوبه درباره برداشت سرمايه هاي سازمان تامين اجتماعي از سوي دولت هستيم!

كارگران و زحمتكشان سراسر ايران!

دولت و مجلس جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 29 بهمن 1396 در يك اقدام بيسابقه با تصويب بند "ز" تبصره هفت ماده واحده بودجه سال 1397 به صندوق سازمان تامين اجتماعي ايران دست اندازي كرده اند؛ اين مصوبه آشكارا از صاحبان سرمايه صندوق بين النسلي آن سلب مالكيت مي كند.
« برابر بند "ز" سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسرحق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.»
در دولت نهم اولين تهاجم دستگاه دولتي با از ميان برداشتن شوراي عالي تامين اجتماعي و جايگزين كردن هيات امنا آشكارا نقش نظارتي نمايندگان كارگران حذف و دستبرد و غارت صندوق تامين اجتماعي با مديريت مرتضوي آغاز شد. حذف نظارت سازمان يافته كارگران سازمان تامين اجتماعي نقض حقوق كارگران و اين اولين اقدام غيرقانوني عليه سرمايه بين النسلي كارگران بود.
سپس در دولت يازدهم" تدبير و اميد" با طرح تحول سلامت فعاليت گسترده وزارت بهداشت براي تجميع صندوق هاي بازنشستگي و سپردن آنها به اين وزارت كليد خورد كه خوشبختانه با مقاومت كارگران و اعتراض به اين طرح درجلو مجلس شوراي اسلامي طرح تجميع عقيم ماند
حال دولت و مجلس از طريق بند "ز" دست اندازي به سرمايه بين النسلي كارگران و زحمتكشان را قانوني كرده اند .
دولت تاكنون براي اجراي ناموفق طرح تحول سلامت، بدون چنين مصوبه اي از محل 9% سهم
درمان تامين اجتماعي استفاده كرده است. اين طرح علاوه بر هزينه كردِ بودجه اختصاصي 7000ميلياد توماني درسال 1396 از محل 9%سهم درمان حق بيمه نيز هزينه كرده است در حالي این دست اندازی به منابع سازمان تامين اجتماعي صورت می گیرد که این سازمان نه تنها هيچگاه از بودجه دولتي استفاده نكرده و تمامي منابع آن حاصل دسترنج كارگران و بيمه شدگان است بلكه دولت خود تا کنون مبلغ يكصد و چهل وپنج هزار ميليارد تومان به این سازمان بدهكار است اين مصوبه علاوه بر پايمال كردن طلب سازمان تامين اجتماعي از دولت؛ سرمايه بين النسلي كارگران را به جيب كارگزاران طرح تحول سلامت واريز خواهد كرد !
طرح تحول سلامت علاوه بر هزينه كرد بودجه مصوب، ميلياردها تومان را با افزايش 180 درصدي تعرفه هاي پزشكي و افزايش 100 تا 400 درصدي هزينه هاي بيمارستاني از محل 9% درمان بيمه شدگان را بلعيده است و با اين حال وزارت بهداشت و وزير كنوني به نمايندگي از سوي دولت با لابي گري هاي گسترده در مجلس توانسته اند بند ‍"ز" را به تصويب رسانند.
مصوبه مجلس شوراي اسلامي در باره سپردن سهم درمان و ساير منابع سازمان تامين اجتماعي به دولت؛ خلاف قانون اساسي است !
اين مصوبه خلاف برنامه ششم توسعه است چون سازمان تامين اجتماعي نهادي غير دولتي است و دولت نمي تواند هيچ گونه بار مالي براي اين سازمان كند!
همه سرمايه هاي سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران از بدو تاسيس تا كنون بوده است و در آينده نيز به نسل هاي بعدي كارگران تعلق خواهد داشت و دولت نمي تواند به بهانه تنظيم بودجه سالانه، ازكارگران سلب مالكيت كند! هر گونه دست اندازي به منابع سازمان تامين اجتماعي نابودي اين سازمان را در بر خواهد داشت !
كارگران و زحمتكشان سراسر ايران !
اكنون اين مصوبه ظالمانه منتظر بررسي و نظر شوراي نگهبان در تعيين مغايرت يا موافقت آن با شرع و قانون اساسي است و هر آينه ممكن است با لابيگري هاي وزارت بهداشت به رغم مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي و ساير قوانين بالا دستي؛ از تاييد شوراي نگهبان نيز بگذرد! اين آخرين فرصت براي دفاع از سرمايه بين النسلي كارگران و زحمتكشان در ملغي و بي اثر سازي اين قانون غاصبانه است. براي دفاع از حق مسلم خود با قراردادن نام و امضاي خود بر اين بيانيه بصورت گسترده اعتراض كنيم! ما به اين طومار اكتفا نمي كنيم و لازم ميدانيم در همه مراكز كار و توليد و از طريق همه تشكل هاي موجود اعم از سنديكاها، شوراها ،انجمن هاي صنفي، مجامع نمايندگي و كانون هاي بازنشستگي در همه استان ها و شهر ها عليه اين قانون ضد كارگري بپا خيزيم
امضاي اين بيانيه آغاز مبارزه گسترده ما عليه دست اندازي هاي قانوني و فراقانوني است. با امضاي اين بيانيه اعتراضي در الغاي اين قانون بكوشيم

پيروز باد مبارزه حق طلبانه كارگران و زحمتكشان سراسر ايران


امضا کنندگان:1 _ حسین اکبری 2 _ کاظم فرج الهی 3_ عبداله وطن خواه 4 _ فریبرز ریس دانا 5 _ محمد رضا قضات 6_ علی خدایی 7 _ فرشاد اسماعیلی 8_ حسین حبیبی 9_ سهراب حسینی 10_منوچهر تاکی 11_ محمد مالجو 12حسن ساقی 13_ مریم زندی 14_ ابراهیم نوروزی گوهری 15_ مسعود نظر پور 16_داوود رضوی 17_ اسماعیل محمد ولی 18_ امیر یعقوبعلی 19_ رضا دهقان 20_ رضا خلیلی 21_ فرهاد توانایی نیا 22_ یاشار دارالشفا 23_قاسم حسنی 24_حسین حسن پور 25_امین آشوری 26_شادی انصاری 27_صمدگوداغی 28_احسان سهرابیان 29_الهام باباخانی 30_فرهنگ نیکفر 31_عبداله مرادی 32_ابراهیم ذکری 33_سلمان نیکنام 34_رزا انصاری 35_کورش تیموری فر 36_فاطمه نصر 37_ وحید فریدونی 38_حسن سعیدی 39_عباس نژند کودکی 40_ مسعود نظر پور 41_ عباسعلی شکاری 42_ شبگیر حسنی 43_ امیر چمنی 44_ خسرو صادقی بروجنی 45_ حسین دانش 46_ اشرف شهرزاد 47_ سید رسول طالب مقدم 48_ کاوه اخوان 49_ ابوالحسن دارالشفا 50_ نادر یزدی 51_ جواد مهران گهر 52_ سیامک طاهری 53_ علی سنبلی 54_ پرویز صداقت 55_ علی یزدانی 56_ منور یوسف پور 57_ احمد پور ابراهیم 58_ سودا پورغفار 59_ علی رضا اخوان 60_ شهلا انتصاری 61_ حمید بی آزار 62_ ارژنگ نجاریان 63_ مینا محبوبی 64_ ناصرابراهیمی 65_ ستارامینی 66_محمود منصوری 67 _حسین موزر 68_روزبه درنشان 69_ ریحانه انصاری 70_ علیرضا جباری 71_ زهرا محیط 72_ ناهید میرحاج 72_ یونس آذری 73_ شهریار شربتیان 74- محمد صمدی 75_ عابد توانچه 76_ محسن نیستانکی 77_ ابراهیم اسکندری 78_ علی اسکندری 79_ عبدالله نوری 80_ عباس زرانی 81_ علی رحمتی 82_ محمد رضا لطفی 83_ داود محمد نژاد 84_ علی محمدی 85_ زهره شمیرانی 86_ داود میرزا آقا 87_ اسدالله روستایی 88_ مهدی فرجی 89_ محمد آذری 90_ ابوالفضل آخوندی 91_ علی فتحی 92_ غلامرضا مشعوف 93_ ناصر محمد زاده نوری 94_ سیامک رستمیان 95_ فرشید یزدانی 96_ فردین یزدانی 97_ عبداله مختاری 98_ رضا نیکویی 99_ محمدحسن گچ پز پور 100_ محمد امین آشوری 101_ محمد بابایی 102_ حسین غلامی 103_ علی کافی 104_ فاطمه فتوگرافی 105_ فیروزه چالشی 106_ منصور منصور نژاد 107_ آصفه کامرانی 108_ عنایت یوسف پور 109_ سیاوش برادران 110_ زهرا ابراهیمی 111_ جمیله روحزنده 112_ نسرین پوری 113_ کامل اخوان 114_ مهدی مامندی 115_ فاطمه محمدنژاد 116_ خشایار باقری 117_ سارا اروند 118_ حامد روح الهی 119_ واحد شرفی 120_ مونا پرهیزگار 121_ ریبوار محمدی 122_ یاسمن شیخه پور 123_ شریف شیخه پور 124_ زهرا مینایی 125_ احمد محمدی 126_ جعفر محمدی 127_ خورشید مامندی 128_ فخری شادفر 129_ ناصر حسن زاده 130_ زهرا باقری 131_ تقی صابری 132_ سکینه حسین زاده 133_ اقدس مومنی 134_ جمیله سالاری 135_ سارا کریمی 136_ جمال مامندی 137_ منصوره محب 138_ محمود علیدوستی 139_ شاهرخ احمدی 140_ فخرالدین احمدی سوادکوهی 141_ ایرج صادقی بروجنی 142_ کبری ارباب زاده بروجنی 143_ محمد خانی 144_ سعید محمدی مجدر 145_ تارا قسیمی 146_ فریدون عباسیان 147_ یونس مامندی 148_ اسماعیل گرامی 149_ محمدرضا مکانیک 150_ فاطمه محمدنژاد 151_امیرحسین گچ پز پور 152_ایرج صفری 153_مسعود سعادت 154_سهیل آصفی 155_ناهید خیرابی 156_سعید مقدم 157_سمیر گرشاسبی 158_سید علی میرهاشمی 159_علی اصغر غفاری نیک 160_نوید غفاری نیک 161_ حمید غفاری نیک 162_حمید احمدی 163_عبداله خدابنده 164_فریدون روحانی 165_فرشید غفاری نیک 166_دانیال ایمانی 167_سارا یوسف پور 168_نسیم بنی کمالی 169_ابراهیم سراوانی 170_پیام ابوطالبی زنوزی 171_محمد مهدی پور 172_علی اسدالهی 173_رضا ستاری 174_طاهره شعبانی 175_شکیبا عسگرپور 176_مسعود متولی 177_علیرضا اسلامی 178_محمد حسن اکرم 179_امیر امیری 180_ احمد زاهدی لنگرودی 181_علیرضا آدینه 182_علی رحمانی 183_علی میرزاده 184_سید حسن محمدی نسب 185_داود مظاهری 186_میترا همایونی 187_وحید علیزاده رزازی 188_اوختای حسینی 189_فرشید مهدی پور 190_روزبه سوهانی 191_رضا اکوانیان 192_حمیدرضا حسین پور 193_ایرج خواجه پور 194_محمد حیدر حسینی 195_سمیه شعبانزاده 196_ ناصر محمد زاده وری 197_غلامعلی قمسری 198_محسن ارزنده نیا 199_احمد بالازاده پشت سرابی200_هما چهره 201_ آرش ابراهیمی 202_نسرین هزاره مقدم 203_آرش دهش ور 204_کاوه اصفهانی 205_نادیه رضایی 206_بیتا نیازی 207_ابوذر موسیوند 208_محمدحسن شفیعی 209_محسن شکاری 210_فرانک قابیل 211_نادر خادمیان 212_کبری جباری 213_مسعود فتحی 214_محمد رحمانی 215_خسرو غلامی 216_فرهاد شفیع زاده 217_علیرضا دهنوی زادگان 218_علی آزادی 219_محمدرضا کاظم زاده 220_شهناز رضاقلی 221_پرشنگ خلیلی 222_علی میرزاده 223_ناصر حقیقی 224_پرویز الهیاری 225_مریم صادقی 226_فاطمه سرحدی زاده 227_زهرا سرحدی زاده 228_زینب مهدی 229_علی مهدی 230_ زهره مهدی 231_حمید روشن 232_الیار پولاند 233_علی دینی ترکمانی 234_احمدعلی احمدی 235_ابراهیم قاسمی نیا 236_رحیم بیگ محمدپور237_رسول براتی سده 238_حسین قلی عزیزی 239_محمد سجاد افسر 240_وحیده ترکمانی 241_علی جوادزاده 242_احمد علی احمدی 243_حمید براری 244_رحیم بیگ محمدپور 245_ندا ناجی 246_ویدا دهقانی 247_شبنم بهارفر 248_شهرام نوربخش 249_رضا همیانی 250_مهران غلام پور 251_شهلا کوزه گر 252_آرزو حسینی اقبال 253_کتایون معدنچی 254_نرگس صحرانوردفرد 255_رویا دارابی 256_محمد مینویی 257_حمید کسائی فر 258_محمدحسین آقایی پور 259_بهرام کاظمی کارگر 260_آرمان شیرازی 261_علی یاری 262_فاطمه رفیعی 263_محسن یوسفی264_عفت علیدوستی 265_حمید احمدی 266_غلامعلی قمصری 267_یوسف احمدی 268_سیما یزدانی 269_شهره کشاورز 270_سپیده ابوذری 271_عارفه طالبی 272_مرتضی ابراهیمی 273_جمشید چیت ساز زاده شوشتری 274_لیلا رزاقی 275_سهیلا یزدانی 276_شریفه محمدی 277_فاطیما فردوس 278_پدرام مجیدی 279_سیده زاهرا هویت طلب 280_یونس جعفری 281_مسعود بیزارگیتی 282_عذرا پاد 283_شیوا عباسی 284_معصومه احسان خواه 285_احمد احمدی 286_اردشیر مرادی 287_مسعود غلامی 288_امیر هدایتی تالشی 289_میلاد مرادی 290_سمیه شعبانزاد 291_مریم کریمی 292_مهران بامدادی 293_صدیقه نظری 294_طاهره ممیز 295_محمد اقدم 296_مهران بامدادی 297_مهردخت اسلامی 298_ساناز موسوی 299_کرمعلی رحمانیان 300_سعید نیک بخت 301_حمید شعیبی 302_مهران بامدادی 303_ایران علیرضایی 304_مریم زنگی آبادی 305_لیلا شیمافر 306_محبوبه اشرفی ورزقانی 307_زهرا نامی 308_مریم قلمکاری 309_علیرضا پیشه ور اصفهانی 310_معصومه خدامی 311_زهرا توکل پور 312_ فرشته عبدی 313_عالیه اقدام دوست 314_سیمین دخت توانا 315_مژگان عبدالمالكي 316_صفیه اقدام دوست 317_محمد رضا کیانی فرد 318_شهلا یوسفی 319_یحیی انصاری 320_فاطمه اسدی 321_محمد حسینی 322_علی قربانی 323_محمود کریمیان 324_نسرین یوسف پور 325_علی عرب 326_سعید صالحی 327_محمدعلی صالحی 328_شهلا هاشمی نسب 329_علی عرب 330_مریم عمویی 331_عصمت دیناروند 332_شهناز اعتمادی 333_حسین درودیان 334_لیلا ترابی 335_کامبیز کبیری 336_اسماعیل اسماعیلی بهبهانی 337_مریم رضازاده 338_زهرا فیاض 339_آزیتا نیکوبرش راد 340_محمد کاظم بهجت 341_سلیمه فرهنگ پور 342_جلال صبویی 343_نفیسه خردپیشه 344_مصطفی محمدیوسفی 345_علی یزدان پرست 346_کاظم مرادی 347_اسماعیل حسین زاده 348_مهرناز اشرف گنجویی 349_الهام سالمی 350_افسانه محمدزاد 351_قاسم عباس‌زاده 352_دکتر کوثریان 353_فرزانه حسن‌زاده 354_سعید فلاحی 355_علی اکبر رجبی 356_سعید فلاحی 357_اعظم دهقانی 358_علی بیگمی 359_هما خداوردیان 360_بهزاد قاسمی 361_غلامحسین قاسمی 362_زینب رحیمی 363_مریم ملکی 364_زهرا توسلي 365_علی تاجیک 366_زینب رحمانی 367_نغمه هاشمي 368_الهام قیصری 369_سودابه پیرمحمدی 370_زهرا حسینی 371_مرضیه محمدی برزی 372_نرگس فیروزی 373_پوران زبده 374_ستار جعفری 375_مهدی یاوری 376_سعید باقری 377_سهیلا نایبجی 378_بهاره جمشیدی 379_فریده مسکوب حقیقی 380_حمید محمدی 381_شهپربامداد 382_علی احمدی 383_سامان هروی 384_نعیمه لطفی 385_طاهره کلهر 386_افشین شمس قهفرخی 387_محمود مرتضوی 388_حسن رضایی 389_شیوا خیرآبادی 390_سودابه نادردل 391_سهیلا ناییجی 392_سهیلا بادبره 393_ساغر پارسا 394_شهناز توکلی 395_حمیده حقانی نژاد 396_علی اصغر کریمی 397_فهیمه جلالی 398_زهراعباس زاده 399_رحیم پورعلیمردانی 400_رضا حسن نژاد 401_ مهرناز گلسرخی 402_محترم میرعبدالله یانی 403_محمدرضا حسن‌نژاد 404_حامد حورزاد 405_هادی آقایی 406_زهرا اصغری 407_محمد خلیلی 408_ غلامرضا خانی 409_عطا باباخانی 410_حسین محمدی 411_مجید صالحی 412_محمد رمضانی 413_محمد اصلاقی 414_ناصرمحرم زاده 415_سیدمجتبی صادقی 416_سید مصطفی صادقی 417_هادی آقایی 418_فهیمه کریمی 419_زینب خزایی 420_محدرضا غلامی
421_هوشنگ گرکانی 422_خسرو زدیان
423_حجت آزاده 424_الناز اسماعیلی
425_نوید پردار 426_مریم کاویان
427_امیر اکبرزاده 428_قاسم سالاریان
429_مریم کاویان پور 430_ژیلا معتمدی 431_علی نائیجی 432_ستاره قناد تهرانی 433_مریم کاویان پور
434_حسن احمدپور 435_حمید سلیمانی 436_حمیدبرزو 437_ندا پردار
438_نسترن نوذری 439_رضا محمدزاده
440_محترم خواجه‌زاده 441_مینا محمدی 442_نسترن ‌نوذری 443_لیلا ارشدی 444_حمیدرضا شیروانی 445_شهرام هاشمی 446_حمید بهافرید
447_صدیقه کشاورز 448_سید جواد توکلی 449_خسرو ايلچی 450_رضا منصوری 451_آذین استاجی 452_حمیرا الهی 453_علی شهروزیان
454_امین بیرانوند 455_محمدیوسفی
456_رضا صارمی 457_محمد شریفی
458_مجيد علی زاده 459_حسین زارعی 460_علیرضا دهشیری
461_نسرین ابوترابی 462_فاطمه فهيمى 463_فاطمه آشنا 464_کبری هدایت 465_مسعود رضازاده 466_شاپور محمدیان 467_محمدعلی شهابی 468_مهدی شرفی مقدم 469_پروین فراهانی 470_بتول کاخکی 471_محمد رضا حسینی 472_فهیمه سلیمانی 473_ارزو ارين 474_لطیفه فهیمی 475_رقیه قایی 476_شهرام شقایق 477_محمدرضا رجی 478_نرگس گودرزی 479_رحیم زند
480_قاسم اصغری 481_سمیه صفایی
482_وحيد حاجی 483_مسلم نوریان بازوند 484_سمیه صفایی 485_امیرهمایون سلیمی 486_مریم رضایی 487_محمد رضا جهانی زاده
488_اعظم میرزایی پور 489_کاوه مدهوش 490_اصغراکبری 491_مریم رضایی 492_زهرا مهربان 493_اصغر اکبری 494_شهين محمدی كاكايی 495_یحیی اکرمی 496_عبدالخالق قربانی 497_احمد محمودیان 498_سید علی علایی 499_پروین وحید 500_منیژه ابراهیمی غیاث ابادی 501_محمد صادقی 502_محمود اسماعیلی 503_بهزاد اسودی 504_محمدرضا میرزایی 505_مجتبی خیاطی 506_حدیث مهدی 507_یاسمین سکان 508_مهرداد صادقی 509_شهربانو روشناس 510_حیدر کرمی 511_عسکرباقرنژاد
512_اعظم بهزادوند 513_مریم رازانی
لیلا کیابی 514_محمد صادق یگانه اولاد آدم 515_رمضان نوری 516_علی رضا میرزائی 517_لیلا کیابی 518_شیدالله احمدی 519_اميرعلی خجسته 520_حامد قاسمی 521_ابوالفضل قاسمی 522_علی ابراهیمی 523_احمد رضا صالحی 524_محسن خدنگی 525_داریوش پورآقا 526_زهرا شیخ پور 527_رحمت اسدی 528_علی شاوردی 529_لیلاحیدری 530_علی محمد امانی 531_علی رضاعابدی 532_داریوش پورآقابالائی 533_علیرضا عابدی 534_الهام احمدی 535_قاسم سالاريان 536_حمید صفایی 537_سحر مرادی 538_حسین علیزاده 539_نرگس توانا رضایی 540_علی اکبر سرهنگی
541_فرهاد خالقی 542_نويد اسدی 543_رضا فلاح 544_پرستو بهزادی 545_بهرام گرگان 546_حمید صفایی547_احمد گلستانی 548_علی بیگی نیا 549_راضیه ابراهیمیان 550_حسن کامران 551_صدیقه پهلوان 552_محمدمهدی محلاتی 553_محبوبه ابراهیمیان 554_قربان ابراهیمیان 555_اکبر اسکندری 556_زهرا پورمحمدی 557_اعظم عزیزی 558_محمدجعفرامیدی 559_علی نعمت خواه 560_محمد حیدری 561_هادی کریمی 562_الهام غدیری 563_فاطمه محمدی 564_مجید خدایاری 565_رضا نظرزاده یکمهه 566_مهدی هاتفی 567_محمداسماعیل عدالت زاده 568_بابک ملازم 569_لیلا میرحسینی 570_فرزانه محمدی 571_امین عابدزاده 572_آرش آذرگون 573_حمیدرضا رنجکش 574_پریساذاکری 575_اسماعیل توکلی 576_سمیه فلاحیان 577_زهرا اویسی 578_ندا اویسی 579_مهدی رضوانیان
580_ناصر آقایی 581_نسرین عباسی آزاد 582_سعید نصری 583_شهناز مرادی 584_سعید نصری 585_رحمان اسماعیلی 586_الهام رحمتی 587_میثم یاری 588_اسلام کحالی 589_عوض اشرف 590_لیلا میرحسینی 591_تارا فرجی 592_مریم مهاجرانی 593_مهدی سرآوری 594_غفار گوزلی 595_مرتضی باقری 596_مصطفی محب 597_امید قادری 598_نسرین حیدری 599_ثمانه صمدی 600_حجت آزاده 601_داودحاجتی 602_پیام حسنی 603_حسین صدقی 604_جمال خوشدل 605_رسول پیمانی 606_احمد بهرو
607_هدیه غلامی 608_عزیزخورشیدی 609_جواد خرم 610_سید جعفر موسوی 611_محمد یوسفی 612_زهره شيمرانی 613_فرزام عابدین فام 614_زهرا علينقی پور
615_مهدی کاظمی کردکندی 616_مهدی کاظمی 617_فاطمه شيخ عليالواسانی 618_میثم صفار 619_پروین محمودی 620_سعید محبی 621_کامران یزدانیان
622_نورالدین زارعی نژاد 623_محمد حسن کرمی 624_نورالدین زارعی نژاد
625_حمیدرض بابوسن 626_حسین خازنه 627_محمدمهدی بابوسن 628_محمد سرداری 629_سعید برهانی
630_فاطمه صفاری 631_حسن صفاری
632_مرتضی مردانی 633_محمد تقی عباس زاده 634_محمدرضا منصوری
635_سمیه احمدی پور 636_محبوب لطفی 637_مجتبی استركی 638_رویا آهسته 639_سیدرحیم میرعبداله
640_بهدخت ایزدی زمان آبادی 641_امیرحسین سرایی 642_حبیب اشتیاق 643_مرضیه یاری 644_رویا خطیب زاده 645_عظیم لطفی 646_حمید رضا حق شناس 647_سیدجوادحسینی 648_حسین حیدری 649_مهین امینی فرد 650_موسی حاجی زاده 651_طه طاهرنيا 652_بشری گنجی 653_ارشا طاهرنيا 654_سيد علی اكبر حسينی 655_عبدالرضا كيا 656_روزبه بهفر 657_داود روحانی 658_شهاب قلی زاده 659_مهدی احمدی 660_مينا سادات شيروانی 661_مسعود جعفری 662_حدیث مهدی 663_سلطان باجی 664_سیدعنایت اله سیدنظرزاده 665_جاودان 666_جعفر جاودان 667_سپیده بهپور 668_الهام عبادی 669_سید ابوالقاسم حسینی 670_جواد صالحی 671_کورش نادری 672_عبدالمهدی برهمند 673_مرضیه بهبودی 674_محمد رحیم پور 675_فرشته عمویی 676_امیرعباس افراز 677_حمید خمسه 678_منیژه ابراهیمی غیاث ابادی 679_مسعود بصیر 680_سميه ساهوری 681_عرفان همتی 682_داود ریگی 683_عباس صالحی 684_خدیجه عباس زاده 685_محمد محمدی 686_حسن اصلی 687_پویا کاظمی 688_مهدی علی زاده رکنی 689_حمیدرضا بابوسن 690_محمد مهدی مینایی فر 691_مهدی علی زاده رکنی 692_معصومه دهقان کلی 693_پریسا احمدزاده 694_منیژه تکاپوی 695_فامه بحری 696_زهرا مقدسی 697_فضل الله وکیلی 698_جاویدفاضلی نژاد 699_آمنه منجی 700_هادی موسی زاده 701_امیرشریفی
زهرا اویسی 702_حسن جعفری 703-مریم رضایی 704_رسول پیمانی 705_علی اکبر پیمانی 706_الهام دانش طلب 707_مهنوش چهارده چریک 708_رقیه قایی 709_اکبر مقدم
710_علی اکبری 711_حمیدرضا مهردوست 712_مهشيد جوادی 713_مرجان مهيمنى 714_اکبر مقدم 715_فاطمه پناهی تبار 716_مريم قلى زاده 717_بابک شمسی 718_زهرا قنبرزاده 719_سعید یزدی 720_سپیده بیات 721_ستیا یزدی 722_ علی محمد یزدی 723_سعید مالکی 724_فاطمه صباغ زاده 725_محمد دوستدار 726_محمدرضا قربانی 727_فائزه زنگیدن 728_زهرا خلقتی 729_معصومه جهاندار لاشکی 730_محمد تاجیک 731_اعظم سیری 732_سوسن رحیمی 733_فریده رفیع خانی 734_فائزه بهرامی 735_سید علی سیدی اشکیکی 736_علی میار 737_محمد مهدی مینایی فر 738_مرتضی بیانی 739_محمود ساکی 740_رامین حیدری 741_طاهره روشنی 742_خشایار عظیم پور 743_حامد جعفری ازغندی 744_رامین صولتی 745_دنا بابااحمدى 746_علي هدايتي 747_رضازکیزاده 748_میناخلیقی 749_حامد شعبانی 750_جلالی محمدابراهیم 751_احمد مرادی 752_زهرا فرامرزی 753_علی کوشکی 754_محمود مرادی 755_آرش زاهدی نژاد 756_مجید صفایی 757_جواد باقری 758_سیامک سهرابی 759_آزاده خواجوی 760_محمدعلی میری 761_احسان ربیعی 762_محمد کاظمی 763_احمد مزادی 764_احمد ربیعی 765_علی شیری 766_ولی اله روشن ضمیر 767_مریم قدریان فر 768_هادی ادیبی 769_ابراهیم دهقان 770_رضاهمتیان 771_بابک طاهرخانی 772_بهزاد بایرام پور 773_سمیه بخشنده 774_منصوره تاجیک 775_مریم صحرایی 776_معصومه تاجیک حبیب ابادی 777_زهرا کردی 778_محمد رضا موروزی 779_مرتضی مومنی 780_کورش دادگر 781_ناصر بایرامپور
782_محمدحسن علیپور 783_نسترن رضاپور 784_عليرضا رضايی 785_سارا خسروانیان 786_مرصاد حاجی زاده 787_ابراهیم شکوهی 789_سارا خسروانیان 790_جواد کریمیان 791_مهدی محمدی 792_سلمان زارعپور 793_رضا سبزچی 794_مهدی شهسواری نژاد 795_سودابه زارعی 796_محمد تاجیک 797_آرش زاهدی نژاد 798_حسین کریمی 799_مریم احمدی تبار 800_گلناز جنگجوپور 801_مهدی شهسوازی نژار 802_مهین جنگجوپور 803_سحر سجادی 804_ثمینا اسلامی نسب 805_احمدرضا محمدی 806_میثم طهماسبی 807_دکتر محمدحسین ذوالعدل 808_سیداحسان حسینی 809_دکتر علی اکبر کرمی مقدم 810_دکتر حمید محب زاده 811_دکتر هاشم قانع 812_دکتر الهام اکبرزاره 813_دکتر ناهید سراجی 814_دکتر شهریار زارعی 815_دکتر رزینا ادیبی 816_دکتر صدیقه زارعی 817_دکتر ماندانا روزیطلب
نجمه نجفی 818_مرضیه خدر 819_پوریا هاشم زاده 820_مریم نجفی 821_فاطمه فریدونی 822_زهرا شه کلاهی 823_آزاده جعفری 824_فاطمه رزمجویی 825_طیبه رضوی 826_مریم مرتضوی 827_علی باقری 828_مردمک عسگری 829_آیدا شیرزاری فر 830_فریبرز گودرزی 831_لیلا فولادفر 832_راحیل شریفی 833_شراره رسولی 834_پریچهر تل جنگانی
835_لیلا حسین زاده 836_محمد خسروخانی 837_اکبر اله وردی 838_ایوب اله وردی 839_فاطمه مرادی 840_دکتر غلامرضا فخرزاد 841_ساغر خوش پرور 842_دکتر احمد نکیسایی 843_دکتر محمدحسین آراد 844_دکتر کورش دیالمی 845_دکتر جواد شکیباپور 846_دکتر سیدمنیرالدین دبیری 847_دکتر پروین مرزبان 848_محمد حقیقی 849_زهرا سبحانی
850_محمو دشهسوار 851_وحيد كيانی 852_سمیه رضایی
853_محمدرضا باغبانی 854_محرمعلی محسن زاده 855_سید حشمت اله مزارعی 856_فروزان رمضانپور 857_فریدون اصغرپور علمداری 858_زهرا ولی پور 859_پریسا یوسفی 860_عاطفه لامعی 861_مهدیس تاجیک 862_حمید تاجیک 863_باقرعباسی 864_سعید نوروزی 865_مریم محبوب
866_علي محمد آدابی 867_محمود عمیدی 868_گوهر شمیرانی 869_علیرضا جباری 890_پوران شهپر 891_شاهرخ درخشان 892_مریم اکده 893_حمید رضا باقری 894_حسین شجاع پور 895_ربابه ساجدی 896_محمود آبشیرینی 897_مصطفی میرزایی روشن 898_فایزه بیدگلی 899_زینب ازوجی 900_حمید رضایی 901_محرمعلی محسن زاده 902_علی کوشکی 903_باهره حافظی 904_ناهید یورد خانی 905_طوبا یوسفی 906_میترا کشاورز 907_سمیه بخشنده 908_منصوره تاجیک 909_محبوبه رحیمی 910_مژگان پازوکی 911_مهرداد نجاتی 912_زینب حضرتی جرتوده 913_سلمان حاتمی پور 914_امين فرخی 915_علی محمد فعلی 916_ناصر نوروزی 917_برات علی ناظمی 918_علی علاقه بند 919_مصطفی آکسته 920_ملیحه (صغری) کریم الدینی 921_مهدی آب روشن 922_سمیه زندی فر 923_منیژه زندی فر 924_محمد صادق دستمالچی
925_مرضيه خرادپور 926_احسان اله بارفروش 927_محمدرضا معینی 928_مریم پورروحی 929_مصطفی میرزایی روشن 930_اکبر محمدی 931_جمال جعفری 932_محمدمرامی 933_وحید کیوانفرد 934_آگرین نادری
935_عزاله شيخ 936_مهدی امیرسیافی
ادیب فرد 937_نسرین سلطانی پور
938_سحر آریا 939_جابر انصاری
940_مهدی امیرسیافی 941_مژده حقگذار 942_علی قنبری 943_کیوان معافی 944_اصغر رستمی 945_محمد فدایی 946_اکبر مهرپرور 947_ویدا علیجانی لشکریانی 948_افخم وطن پور
949_داود رافعی 950_رکسانا رافعی
951_شهناز قبادی 952_مریم پورروحی
953_سیدوحیدحسینی محمدآبادی 954_هانیه علیزاده 955_علی اکبر مشهدی

امضا
نام و نام خانوادگی: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms